Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Undervisning
Undervisning (#8119)

Forherliget være Dit navn, o min Gud, fordi Du har manifesteret den dag, der er dagenes konge, den dag, som Du bekendtgjorde for Dine udvalgte og Dine profeter i Dine ypperste breve, den dag, da Du kastede glansen fra alle Dine navnes herlighed på alt skabt. Stor er velsignelsen for enhver, der har vendt sig til Dig og er kommet Dig nær og har opfanget Din stemmes tonefald.

Jeg bønfalder Dig, o min Herre, ved Hans navn, om hvem Dine navnes rige kredser i tilbedelse, om at Du nådigt vil hjælpe dem, der er Dig kære, at forherlige Dit ord blandt Dine tjenere og udbrede Din lovprisning blandt Dine skabninger, så henrykkelsen over Din åbenbaring kan fylde sjælene hos alle beboerne af Din jord.

Siden Du, o min Herre, har ledet dem til Din nådes levende vande, giv da ved Din gavmildhed at de ikke må blive holdt tilbage fra Dig; og eftersom Du har kaldt dem til Din trones bolig, driv dem da, på grund af Din kærlige omsorg, ikke bort fra Din nærværelse. Nedsend det til dem, der vil løsrive dem helt fra alt andet end Dig og gør dem i stand til at hæve sig op til Din nærheds atmosfære i den grad, at hverken tyrannens overmagt eller tankerne hos dem, der har tvivlet på Dit mest ophøjede og mægtigste selv, vil være i stand til at holde dem borte fra Dig.

Bahá'lláh Lovet være Du, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Dit navn, som ingen på rette måde har erkendt, og hvis betydning ingen sjæl har fattet, jeg bønfalder Dig ved Ham, der er udspringet for Din åbenbaring og daggryet for Dine tegn, om at gøre mit hjerte til et gemme, hvor Din kærlighed og erindringen om den bevares. Knyt det da til Dit allerstørste hav, at Din visdoms levende vande og Din forherligelses og lovprisnings krystalklare strømme kan flyde fra det.

Mine legemsdele vidner om Din enhed, og mine hovedhår forkynder om styrken i Dit herredømme og Din magt. Jeg har stået ved Din nådes dør med ubetinget selvudslettelse og fuldkommen selvfornægtelse og klynget mig til Din gavmildheds kjortelsøm og fæstet mit blik på Dine gavers horisont.

Bestem Du for mig, o min Gud, hvad der anstår sig storheden i Din majestæt og hjælp mig ved Din styrkende nåde at berette om Din sag, således at de døde må haste ud af deres gravkamre og ile mod Dig i fuld tillid til Dig og med deres blik rettet mod Din sags opgående sol og Din åbenbarings dæmringssted.

Du er i sandhed Den Mest Magtfulde, Den Højeste, Den Alvidende, Den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#8120)

Forherliget er Du, o verdens Herre og nationernes attrå, o Du, der er blevet manifesteret i Det Største Navn, hvorved perlerne i visdom og tale er kommet til syne i muslingeskallerne i Din kundskabs store hav, og guddommelig åbenbarings himle er blevet smykket med lyset i tilsynekomsten af Dit åsyns sol.

Jeg beder Dig, ved det Ord, hvorved Dit vidnesbyrd blev fuldkommengjort blandt Dine skabninger, og Dit bevis blev fuldbyrdet blandt Dine tjenere, om at styrke Dit folk i det, hvorigennem Din sags ansigt skal stråle i Dit rige, bannerne for Din magt vil blive plantet blandt Dine tjenere og Din ledelses faner vil blive rejst ud over Dine riger.

O min Herre! Du ser dem klynge sig til Din nådes reb og holde fast ved kjortelsømmen på Din godgørenheds kappe. Bestem det for dem der kan drage dem nærmere til Dig og holde dem borte fra alt andet end Dig.

Jeg beder Dig, o Du tilværelsens konge og beskytteren af det sete og det usete, om at gøre dem der rejser sig for at tjene Din sag til et hav, der bevæger sig efter Dit ønske og til en, der brænder ved ilden i Dit hellige træ, der skinner fra horisonten for Din viljes himmel. I sandhed, Du er Den Stærke, som hverken magten i hele verden eller nationernes styrke kan svække.

Der er ingen Gud undtagen Dig, Den Ene, Den Uforlignelige, Beskytteren, Den Selvbestående.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#8121)

O Gud, som er Skaberen af alle manifestationer, kilden til alle kilder, oprindelsen til alle åbenbaringer og udspringet for alle lys! Jeg bevidner, at ved Dit navn er forståelsens himmel blevet smykket, og talens hav har bruset, og Dit forsyns tilskikkelser blevet kundgjort for alle religionernes tilhængere.

Jeg bønfalder Dig om at gøre mig så rig, at jeg kan undvære alt undtagen Dig og blive uafhængig af alt undtagen Dig. Lad det regne ned på mig fra Din gavmildheds skyer, der vil gavne mig i enhver af Dine verdener. Hjælp mig da ved Din styrkende nåde at tjene Din sag således blandt Dine tjenere, at jeg kan vise det, der vil få mindet om mig til at leve så længe som Dit eget kongedømme er til og Dit rige varer ved.

Dette er Din tjener, o min Herre, der med hele sit væsen har vendt sig til Din gavmildheds horisont og Din nådes hav og Dine gavers himmel. Gør da med mig som det anstår sig Din majestæt og Din herlighed og Din gavmildhed og Din nåde.

Du er i sandhed styrkens og magtens Gud, der er skikket til at svare dem, der beder til Dig. Der er ingen Gud undtagen Dig, den Alvidende, den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Undervisning (#8122)

O min Gud, hjælp Din tjener at opløfte Ordet og modbevise, hvad der er forfængeligt og falsk, at ophøje sandheden, sprede de hellige vers vidt omkring, åbenbare pragten og få morgenlyset til at dæmre i de retfærdiges hjerter.

Du er sandelig Den Gavmilde, Den Tilgivende.
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#8123)

O Gud, min Gud! Hjælp Dine betroede tjenere til at eje kærlige og milde hjerter. Støt dem blandt jordens nationer til at sprede ledelsens lys, der kommer fra forsamlingen i det høje. Sandelig, Du er Den Stærke, Den Magtfulde, Den Mægtige, Den Altbeherskende, Den Evigt Givende. I sandhed, Du er Den Gavmilde, Den Milde, Den Blide, Den Mest Nådige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Undervisning (#8124)

Du ser mig, O min Gud, nedbøjet i min ringhed, ydmyg over for Dine bud, idet jeg underkaster mig Dit herredømme, skælver ved magten i Dit rige, på flugt fra Din vrede, bønfaldende om Din nåde, i tillid til Din tilgivelse, medens jeg ryster af ærefrygt for Din rasen. Jeg bønfalder Dig med bankende hjerte, med strømmende tårer og en længselsfuld sjæl, fuldstændig løsrevet fra alt, om at gøre Dine elskede til lys, der stråler ud over Dine riger og at hjælpe Dine udvalgte tjenere med at ophøje Dit ord, at deres ansigter må blive smukke og udstråle klart lys, at deres hjerter kan blive opfyldt af mysterier og hver sjæl afkaste sin byrde af synd. Beskyt dem mod angriberen, fra ham der er blevet en skamløs og bespottelig misdæder.

I sandhed, Dine elskede tørster, o min Herre; før dem til gavmildhedens og nådens kildespring. I sandhed, de sulter; nedsend Dit himmelske bord til dem. I sandhed, de er nøgne, iklæd dem lærdoms og kundskabs klædedragt.

De er helte, o min Herre, før dem til slagmarken. De er vejledere, lad dem tale ved hjælp af argumenter og beviser. Hjælpende tjenere er de, lad dem sende det bæger rundt, der flyder over med vishedens vin. O min Gud, gør dem til sangere, der synger lovsange i skønne haver, gør dem til løver der gemmer sig i vildnisset, hvaler, der kaster sig i de store dybder.

I sandhed, Du er Ham, hvis nåde findes i overflod. Der er ingen anden Gud uden Dig, Den Mægtige, Den Magtfulde, Den evigt Givende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :