Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Troens Sejr
Troens Sejr (#8170)

Lovet være Dit navn, o Herre min Gud! Mørke er faldet over alle lande, og onde magter har indkredset alle nationerne. Men gennem dem ser jeg Din visdoms stråleglans og skelner klarheden i Dit forsyns lys.

De, der har lukket sig ude fra Dig som bag et slør, har indbildt sig, at de har magt til at slukke Dit lys, kvæle Din ild og standse Din nådes vinde. Nej, og derom vidner Din magt! Var ikke enhver lidelse blevet gjort til frembæreren af din visdom og enhver prøvelse til formidleren af Dit forsyn, ville ingen have vovet at modarbejde os, selv om jordens og himlens magter havde samlet sig imod os. Kunne jeg afdække Din visdoms underfulde mysterier, som er blotlagt foran mig, ville Dine fjenders tømmer blive sønderrevet.

Forherliget være Du da, o min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Dit allerstørste navn om at samle dem, der elsker Dig, om loven, der strømmer fra Din viljes velbehag og nedsende det til dem, der vil bestyrke deres hjerter.

Magtfuld er Du til at gøre, som det behager Dig. Du er sandelig Hjælpen i fare, Den Selvbestående.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Troens Sejr (#8171)

Æret være Du, o Herre, Du som har kaldt alle skabte ting til live, gennem magten i Dit bud.

O Herre! Hjælp dem der har forsaget alt undtagen Dig og skænk dem en vældig sejr. Nedsend til dem, o Herre, forsamlingen af engle i himlen og på jorden og alt, hvad der er dem imellem, for at hjælpe Dine tjenere, for at støtte og styrke dem, hjælpe dem til at vinde sejr, understøtte dem, udruste dem med ære, skænke dem hæder og ophøjelse, berige dem og gøre dem sejrrige med en underfuld sejr.

Du er deres Herre, himlenes og jordens Herre, alle verdenernes Herre. Styrk denne tro, o Herre, gennem styrken hos disse tjenere og lad dem besejre alverdens folk; thi de er i sandhed Dine tjenere, der har løsrevet sig fra alt andet end Dig, og Du er sandelig beskytteren af de sande troende.

Giv Du, O Herre, at deres hjerter gennem trofasthed mod denne Din ukrænkelige tro må vokse sig stærkere end noget andet i himlene og på jorden, og hvad der end er dem imellem; og styrk, o Herre, deres hænder med tegnene på Din underfulde magt, at de kan manifestere Din magt for hele menneskehedens øjne.

-Báb
-----------------------
Troens Sejr (#8172)

O Herre! Drag omsorg for den hastige vækst i Din guddommelige enheds træ; vand det da, o Herre, med Din glædes strømmende vande og få det foran åbenbarelserne af Din guddommelige bekræftelse til at afkaste de frugter, som Du attrår til Din forherligelse og ophøjelse, Din lovprisning og taksigelse og til Dit navns pris, til lovprisning af Dit inderste væsens enhed og til at skænke Dig tilbedelse, eftersom alt dette er i Din magt og i ingen andens.

Stor er velsignelsen for dem, med hvis blod Du har valgt at vande Din bekræftelses træ og således ophøje Dit hellige og uforanderlige Ord.

-Báb
-----------------------
Troens Sejr (#8173)

O Herre! Gør Dine tålmodige tjenere sejrrige i Dine dage ved at skænke dem en behørig sejr, eftersom de har søgt martyriet på Din sti. Nedsend det til dem der vil bringe trøst til deres sind, vil glæde deres inderste væsen, indgive deres hjerter forvisning og deres legemer ro og få deres sjæle til at stige op til Guds, Den Mest Ophøjedes nærværelse, og opnå det højeste paradis og de herligheds tilflugtssteder, som Du har forudbestemt for mennesker med sand kundskab og dyd.

Sandelig, Du kender alt, medens vi kun er Dine tjenere, Dine slaver, Dine trælle og Dine ringe skabninger. Ingen Herre anråber vi undtagen Dig, o Gud vor Herre, ej heller bønfalder vi om velsignelser eller nåde fra andre end Dig, o Du, som er barmhjertighedens Gud for denne verden og den næste. Vi er kun legemliggørelserne af fattigdom, af intethed, af hjælpeløshed og fortabelse, medens hele Dit væsen kendetegner rigdom, uafhængighed, ære, majestæt, og endeløs nåde.

Forvandl vor belønning, o Herre, til det der i Dine øjne er af det gode i denne verden og den næste og til de mangfoldige gaver, der strækker sig fra det høje og ned til jorden derunder.

Sandelig, Du er vor Herre og Herren over alt. I Dine hænder overgiver vi os i længsel efter det, der hører Dig til.

-Báb
-----------------------
Troens Sejr (#8174)

O Herre! Lad alle jordens folk få adgang til Din tros paradis, således at intet skabt væsen vil forblive uden for Din omsorgs grænser. Fra umindelig tid har Du været mægtig til at gøre, hvad der behager Dig, og hævet over, hvad Du end ønsker.

-Báb
-----------------------
Troens Sejr (#8175)

O Gud, min Gud! Lovpriset være Du for at have tændt den guddommelige kærligheds ild i det hellige træ på toppen af det højeste bjerg: Det træ som "hverken er fra øst eller vest,”

den ild der flammede op indtil dens flamme hævede sig mod den højeste forsamling, og fra den opfangede disse virkeligheder ledelsens lys og råbte: "Vi har sandelig set en ild på Sinaibjergets side.”

O Gud, min Gud! Styrk denne ild som dag følger på dag, indtil dens udbrud sætter hele jorden i bevægelse. O Du min Herre! Tænd Din kærligheds lys i hvert et hjerte, indblæs i menneskers sjæle Din kundskabs ånd, glæd deres bryst med Din enheds vers. Kald dem til live der hviler i deres grave, advar de stolte, gør glæden verdensomfattende, nedsend Dine krystalklare vande, og i forsamlingen af åbenbar stråleglans, lad det bæger gå rundt der er "tilberedt ved kamferkilden.”

Sandelig Du er Den Givende, Den Tilgivende, Den Evigt Givende. Sandelig er Du Den Barmhjertige, Den Medfølende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Troens Sejr (#8176)
Han er Gud!

O Herre, min Gud, min Højest Elskede! Disse er Dine tjenere, der har hørt Din stemme, lagt øre til Dit Ord og lyttet til Din kalden. De har troet på Dig, bevidnet Dine undere, anerkendt Dit bevis og vidnet om Dit tegn. De har vandret ad Dine veje, fulgt Din vejledning, opdaget Dine mysterier, fattet hemmelighederne i Din bog, versene i Dine skriftruller og beretningerne i Dine epistler og breve. De har klynget sig til Din klædnings kjortelsøm og holdt fast ved Dit lys’ og Din storheds dragt. Deres trin er blevet styrket i Din Pagt og deres hjerter er blevet befæstet i Dit Testamente.

Herre! Tænd Du i deres hjerter Din guddommelige tiltræknings flamme og giv, at kærlighedens og forståelsens fugl kan synge i deres hjerter. Giv at de må blive ligesom stærke tegn, strålende faner og fuldkomne som Dit Ord. Ophøj Din sag gennem dem, udfold Dine bannere og bekendtgør vidt og bredt Dine undere. Gør Dit Ord sejrrigt ved dem og styrk Dine elskedes lænder. Frigør deres tungebånd til lovprisning af Dit navn og anspor dem til at handle efter Din hellige vilje og glæde. Oplys deres ansigter i Din helligheds Kongerige og gør deres glæde fuldkommen ved at støtte dem i at rejse sig for Din sags sejr. Herre! Svage er vi, styrk os til at udbrede Din helligheds dufte. Fattige, berig os fra Din guddommelige enheds skatkamre. Nøgne, iklæd os Din gavmildheds klædning. Syndefulde, tilgiv os vore synder ved Din nåde, Din gunst og Din forladelse. Du er i sandhed Hjælperen, Støtten, Den Nådige, Den Mægtige, Den Magtfulde. Herlighedernes herlighed hvile på dem der er trofaste og stærke.

*Koranen 24:3
*Koranen 28:2
*Koranen 76:5
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :