Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Standhaftighed
Standhaftighed (#8105)

Forherliget være Dit navn, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Din magt, der har omsluttet alle skabte ting, og ved Dit herredømme, der er hævet over hele skabelsen, og ved Dit ord, der var skjult i Din visdom, og hvorved Du skabte Din himmel og Din jord, om både at gøre os faste i vor kærlighed til Dig og i vor lydighed mod Dit ønskeog fæste vort blik på Dit ansigt og prise Din herlighed. Giv os da styrke, o min Gud, til at udbrede Dine tegn blandt Dine skabninger og vogte over Din tro i Dit rige. Du har altid levet uafhængigt af Dine skabningers omtale og vil forblive således, som Du har været til evig tid.

I Dig har jeg lagt hele min tillid, til Dig har jeg vendt mit ansigt, til Din kærlige omsorgs reb har jeg klynget mig, og mod Din miskundheds skygge er jeg ilet. Jag mig ikke som en skuffet bort fra Din dør, o min Gud, og tilbagehold ikke Din nåde fra mig, thi Dig alene søger jeg.

Ingen Gud er der uden Dig, Den Evigt Tilgivende, Den Mest Gavmilde.

Priset være Du, o Du, der er Den Elskede for dem, der har kendt Dig.

Bahá'lláh O Du, hvis nærhed er mit ønske, hvis tilstedeværelse er mit håb, hvis ihukommelse er min attrå, hvis herligheds bolig er mit mål, hvis hjem er min længsel, hvis navn er min helbredelse, hvis kærlighed er mit hjertes lys, hvis tjeneste er min største bestræbelse! Jeg bønfalder Dig ved Dit navn, hvorved Du har fået dem, der erkender Dig, til at hæve sig til de mest fuldendte højder af kundskab om Dig og har givet dem, der hengivent tilbeder Dig, styrke til at stige op til enemærkerne ved Dine hellige gavers forgård, om at hjælpe mig til at vende mit ansigt til Dit ansigt, fæste mine øjne på Dig og tale om Din herlighed.

Jeg er den, o min Herre, der har glemt alt undtagen Dig og har vendt mig til Din nådes daggry, der har forsaget alt undtagen Dig i håbet om at drage Din bolig nær. Se mig da med mine øjne løftet mod det sæde, der skinner med strålerne fra Dit ansigts lys. Nedsend da til mig, o min Elskede, det der vil gøre mig trofast i Din sag, at de vantros tvivl ikke skal hindre mig i at vende mig til Dig.

Du er i sandhed Magtens Gud, Hjælpen i Fare, den Alherlige, den Almægtige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standhaftighed (#8106)

O Gud, min Gud! Jeg har vendt mig til Dig med anger, og Du er i sandhed Tilgiveren, Den Medfølende.

O Gud, min Gud! Jeg er vendt tilbage til Dig, og Du er sandelig Den Evigt Tilgivende, Den Nådige.

O Gud, min Gud! Jeg har klynget mig til Din gavmildheds reb, og hos Dig er skatkammeret for alt, hvad der er i himlen og på jorden.

O Gud, min Gud! Jeg er ilet frem mod Dig, og Du er sandelig Tilgiveren, Herren af rig nåde.

O Gud, min Gud! Jeg tørster efter Din nådes himmelske vin, og Du er sandelig Giveren, Den Gavmilde, Den Nådige, Den Almægtige.

O Gud, min Gud! Jeg bevidner, at Du har åbenbaret Din sag, opfyldt Dit løfte og fra Din nådes himmel nedsendt det, der har draget Dine udvalgtes hjerter til Dig. Godt er det for ham, der har holdt fast ved Dit stærke reb og klynget sig til Din funklende klædnings kjortelsøm.

Jeg beder Dig, O Herre over alle skabninger og Konge over det sete og det usete, ved Din magt, Din majestæt og Dit herredømme, at give at mit navn må blive indskrevet af Din herligheds pen blandt Dine hengivne, de som de syndefuldes skrifter ikke hindrede i at vende sig til Dit åsyns Lys, o du Gud, der lytter til og besvarer bønner.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standhaftighed (#8107)

Forherliget være Du, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved ham, der er Dit Allerstørste Navn, der er blevet smerteligt hjemsøgt af dem af Dine skabninger, der har afvist Din sandhed, og som er blevet omringet af sorger, som ingen tunge kan beskrive, om at give at jeg må ihukomme Dig og lovsynge Din pris i disse dage, hvor alle har vendt sig bort fra Din skønhed, har kæmpet imod Dig og vendt sig bort med ringeagt fra Ham, der er Din sags åbenbarer. Der findes ingen, O min Herre, der kan hjælpe Dig undtagen Du selv og ingen magt til at støtte Dig undtagen Din egen magt.

Jeg anråber Dig om at lade mig holde fast ved Din kærlighed og Din ihukommelse. Dette er i sandhed, hvad jeg magter, og du er den, der kender til alt, hvad der er i mig. Du er i sandhed vidende, har kundskab om alt. Formén mig ikke, o min Herre, glansen fra Dit ansigts lys, hvis strålekraft har oplyst hele verden. Ingen Gud er der uden Dig, Den Mest Magtfulde, Den Allerherligste, Den Evigt Tilgivende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standhaftighed (#8108)

Lovpriset være Du, o Herre, min Mest Elskede! Gør mig trofast i Din sag og giv at jeg må blive regnet blandt dem, der ikke har brudt Din pagt og fulgt deres egne tomme indbildningers guder. Gør mig da i stand til at indtage et sandhedens sæde i Din nærværelse, skænk mig et tegn på Din barmhjertighed og lad mig slutte mig til de tjenere, der ikke føler frygt og ej heller kastes i ulykke.

Overlad mig ikke til mig selv, o min Herre, formén mig ej heller at erkende Ham, der er manifestationen af Dit eget selv, tæl mig ej heller blandt dem, der har vendt sig bort fra Din hellige tilstedeværelse. Tæl mig, o min Gud, blandt dem, der har adgang til at fæste deres blik på Din skønhed og er så lyksalige derved, at de ikke vil bytte et eneste øjeblik med herredømmet over himlens og jordens riger eller med hele skabningens rige. Hav barmhjertighed med mig, O Herre, i disse dage, hvor folkene på Din jord har taget alvorligt fejl; forsyn mig da, O min Gud, med det der er godt og rigtigt i Dine øjne. Du er sandelig Den Almagtsfulde, Den Nådige, Den Gavmilde, Den Evigt Tilgivende.

Giv, o min Gud, at jeg ikke skal blive talt blandt dem, hvis øren er døve, hvis øjne er blindet, hvis tunger er stumme, og hvis hjerter ikke har magtet at forstå. Befri mig, o Herre, for uvidenhedens ild og for selvisk begær og lad mig få adgang til Din overjordiske barmhjertigheds enemærker og nedsend det til mig, som Du har bestemt for Dine udvalgte. Magtfuld er Du til at gøre, hvad Du vil.

I sandhed, Du er Hjælpen i fare, Den Selvbestående.

Bàb Priset og forherliget er Du, o Gud! Giv at dagen hvor vi skal opnå Din hellige tilstedeværelse må nærme sig hastigt. Glæd vore hjerter ved styrken i Din kærlighed og Dit velbehag og skænk os fasthed, at vi villigt kan underkaste os Din vilje og Dit bud. I sandhed, Din kundskab omfatter alt, hvad Du har skabt eller vil skabe, og Din himmelske magt overgår alt, hvad Du har kaldt eller vil kalde til live. Der er ingen at tilbede undtagen Dig, der er ingen at attrå uden Dig, der er ingen at se op til uden Dig, og der er intet, der kan elskes undtagen Dit velbehag.

Sandelig, Du er Den Høje Hersker, Den Eneherskende Sandhed, Hjælpen i fare, Den Selvbestående.

-Báb
-----------------------
Standhaftighed (#8109)

O Herre min Gud! Hjælp Dine elskede at være faste i Din tro, at vandre ad Dine veje, at være trofaste i Din sag. Skænk dem Din nåde til at modstå selvets og lidenskabens angreb, at følge lyset i guddommelig ledelse. Du er Den Magtfulde, Den Nådige, Den Algavmilde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Standhaftighed (#8110)

O Du min Gud, der leder den søgende til den sti, der fører ham på rette vej, der befrier den vildfarne og blindede sjæl fra fortabelsens ørken, Du, der skænker store gaver og begunstigelser til de hengivne, der våger over de frygtsomme inden for Dit uindtagelige tilflugtssted, der fra Din allerhøjeste horisont besvarer råbet fra dem, der kalder på Dig. Lovet være Du, o min Herre! Du har ført den vildledte bort fra vantroens død og har ledt dem, der drager Dig nær, til rejsens mål og har skabt glæde hos de overbeviste blandt Dine tjenere ved at opfylde deres allerhøjeste ønsker og har åbnet genforeningens porte til Din skønheds rige for de ansigter, der længes efter Dig, og har frelst dem fra berøvelsens og tabets ild - således at de ilede til Dig og opnåede Din tilstedeværelse og ankom til Din gæstfri dør og modtog et rigt mål af gaver.

O min Herre, de tørstede, Du løftede genforeningens vand til deres sprukne læber, o Du Milde, Du Givende, Du lindrede deres lidelse med Din gavmildheds og nådes balsam og helbredte deres sygdom med Din medfølelses fuldkomne lægemiddel. O Herre, sæt deres fod sikkert på Din lige vej, udvid nåleøjet for dem og lad dem, klædt i kongelig klædedragt, vandre i herlighed til evig tid.

I sandhed, Du er Den Gavmilde, Den Altid Givende, Den Dyrebare, Den Mest Velgørende. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Mægtige, Den Magtfulde, Den Ophøjede, Den Sejrrige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :