Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Prøvelser Og Vanskeligheder
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8092)

O Du hvis prøvelser er en helbredende lægedom for dem, der er Dig nær, hvis sværd er det brændende ønske for alle dem, der elsker Dig, hvis spyd er det inderligste ønske for dem, der higer efter Dig, hvis bud er det eneste håb for dem, der har erkendt Din sandhed! Jeg bønfalder Dig, ved Din guddommelige mildhed og ved stråleglansen fra Dit ansigts herlighed, om fra Dine tilflugtssteder i det høje at nedsende det til os, der vil gøre os i stand til at drage Dig nær. Giv os da, O min Gud, et fast fodfæste i Din sag og kast lys i vore hjerter ved hjælp af Din kundskabs udstråling og oplys vort bryst med lyset fra Dine navne.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8093)

Æret være Du, o min Gud! Var det ikke for de lidelser der tåles på Din sti, hvordan kunne Dine sande elskede da genkendes, og var det ikke på grund af de prøvelser, der bliver båret af kærlighed til Dig, hvordan kunne da stadet for dem der higer efter Dig blive åbenbaret? Din magt er mit vidnesbyrd! Ledsagere for alle, der tilbeder Dig, er de tårer de fælder, og en trøst for dem, der søger Dig, er de klager de udtrykker, og føde for dem, der iler Dig imøde, er brudstykkerne af deres knuste hjerter.

Hvor sød for mig er ikke den bitre smag af døden, der lides på Din vej, og hvor dyrebare i mine øjne er ikke Dine fjenders spyd, når vi møder dem for at ophøje Dit ord! Lad mig i Din sag, o min Gud, drikke til sidste dråbe det Du måtte ønske og nedsend til mig i Din kærlighed alt, hvad Du bestemte. Ved Din herlighed! Jeg ønsker kun, hvad Du ønsker, og elsker det, Du elsker. Til Dig har jeg til hver en tid sat hele min tro og tillid.

Oprejs, derom beder jeg Dig, O min Gud, som hjælpere for denne åbenbaring dem der skal blive regnet for værdige til Dit navn og Dit herredømme, at de må ihukomme mig blandt Dine skabninger og løfte Din sejrs banner i Dit land.

Magtfuld er Du til at gøre, som det behager dig. Ingen Gud er der uden Dig, Hjælpen i fare, Den Selvbestående.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8094)

Lovpriset være Du, O Herre min Gud! Hvert menneske med indsigt erkender Dit herredømme og Din herskermagt, og hvert klarsynet øje opfatter storheden i Din majestæt og den betvingende styrke i Din magt. Prøvelsens vinde magter ikke at tilbageholde dem, der glædes ved nærhed til Dig, i at vende deres ansigter mod Din herligheds horisont, og prøvelsens storme må opgive at fjerne og hindre dem, der fuldstændig har helliget sig Din vilje, i at nærme sig Din bolig.

Det synes mig, som om Din kærligheds lampe brænder i deres hjerter og lyset i Din ømhed er tændt i deres bryst. Modgang formår ikke at skille dem fra Din sag, og skæbnens omskiftelser kan aldrig få dem til at forvilde sig bort fra Dit velbehag.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved dem og ved sukkene, som deres hjerter udstøder i deres adskillelse fra Dig, om at bevare dem i sikkerhed for Dine fjenders onde anslag og nære deres sjæle med det, Du har forordnet for Dine elskede, som ingen frygt skal ramme, og som ikke skal kastes i ulykke.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8095)

Få min sorg til at svinde ved Din nåde og gavmildhed, o Herre min Gud, og fjern min fortvivlelse gennem Dit herredømme og Din magt. Du ser mig, o min Gud, med mit ansigt vendt mod Dig i en tid, hvor sorger har indkredset mig på alle sider. Jeg bønfalder Dig, o Du som er alle skabningers Herre og overskygger alt synligt og usynligt, ved Dit navn, hvorved Du har underlagt Dig menneskers hjerter og sjæle, og ved bølgerne i Din barmhjertigheds hav og stråleglansen fra Din gavmildheds dagstjerne, om at regne mig blandt dem, som intet har hindret i at vende deres ansigter mod Dig, o Du alle navnes Herre og himlenes Skaber!

Du ser, o min Herre, hvad der er overgået mig i Dine dage. Jeg anråber Dig ved Ham, der er Dine navnes daggry og Dine egenskabers dæmringssted, om at bestemme det for mig, der vil få mig til at rejse mig for at tjene Dig og forherlige Dine dyder. Du er i sandhed Den Almægtige, Den Mest Magtfulde, der har for vane at besvare alle menneskers bønner!

Og endelig beder jeg Dig ved Dit åsyns lys at velsigne mine forehavender og eftergive mig min skyld og tilfredsstille mine fornødenheder. Du er Ham hvis magt og hvis herredømme enhver tunge har vidnet om, og hvis majestæt og hvis suverænitet ethvert forstående hjerte har anerkendt. Ingen Gud er der undtagen Dig, der hører og er rede til at svare.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8096)

Lovet og forherliget være Du, o min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Dine elskedes suk og ved de tårer, der fældes af dem, der længes efter at skue Dig, om ikke at tilbageholde Din milde barmhjertighed fra mig på Din dag eller berøve mig tonerne fra duen, der hylder Din enhed foran lyset, der skinner fra Dit ansigt. Jeg er den, der er nødstedt, o Gud! Se, hvordan jeg klynger mig fast til Dit navn, Den Altbesiddende. Jeg er den, der med vished skal forgå, se, hvordan jeg klynger mig til Dit navn, det udødelige. Jeg anråber Dig derfor ved Dig selv, Den Ophøjede, Den Højeste, om ikke at overlade mig til mig selv og til begæret i en slet tilbøjelighed. Hold Du min hånd med Din magts hånd og løsriv mig fra mine drømmes og tomme fantasiers dyb og rens mig for alt, hvad Du afskyer.

Lad mig da vende mig helt til Dig, sætte hele min lid til Dig, opsøge Dig, som min tilflugt og flygte til Dit åsyn. Du er i sandhed den, der i kraft af Din magt gør alt, hvad Du ønsker, og ved styrken i Din vilje påbyder alt, hvad Du vælger. Ingen kan modstå Dit buds virke, ingen kan ændre forløbet i Din beslutning, Du er i sandhed Den Almægtige, Den Alherlige, Den Mest Gavmilde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8097)

Du er vel vidende, o min Gud, om de lidelser, der er strømmet ned over mig fra alle sider, og at ingen kan fjerne eller ændre dem undtagen Du. På grund af min kærlighed til Dig ved jeg med sikkerhed, at Du aldrig vil lade nogen sjæl blive påført lidelser, medmindre Du ønsker at ophøje hans stade i Dit himmelske paradis og styrke hans hjerte i dette jordiske liv med Din altbesejrende magts bolværk, at det ikke skal blive rettet mod denne verdens forfængelighed. I sandhed, Du er vel vidende om, at jeg under alle forhold ville skatte ihukommelsen af Dig langt højere end besiddelsen af alt, hvad der er i himlene og på jorden.

Styrk mit hjerte, o min Gud, i lydighed og i kærlighed mod Dig og giv, at jeg må blive fri for hele skaren af Dine modstandere. Sandelig sværger jeg ved Din ære, at jeg intet higer mod undtagen Dig, intet heller ønsker jeg uden Din barmhjertighed, ej heller bekymrer jeg mig om noget ud over Din retfærdighed. Jeg beder Dig tilgive mig såvel som dem, Du elsker, på hvilken måde Du end ønsker det. I sandhed, Du er Den Almægtige, Den Gavmilde.

Umådelig ophøjet er Du, o Herre, over himlene og jorden, over alle menneskers lovprisning, og fred være med Dine trofaste tjenere og ære være Gud, Herren over alle verdener.

-Báb
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8098)

Er der nogen, der kan fjerne vanskeligheder undtagen Gud? Sig: Lovet være Gud! Han er Gud! Alle er hans tjenere, og alle må underkaste sig Hans bud.

-Báb
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8099)

Sig: Gud er frem for alt fyldestgørende for alle ting, og intet i himlene eller på jorden er fyldestgørende undtagen Gud. I sandhed, Han er i sig selv Den Vidende, Den Opretholdende, Den Almægtige.

-Báb
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8100)

Jeg besværger Dig ved Din magt, o min Gud! Lad intet ondt indkredse mig i prøvelsens tid og led ubesindige stunder i mine skridt på rette vej gennem Din inspiration. Du er Gud, mægtig er Du til at gøre det, Du ønsker. Ingen kan modstå Din Vilje eller modarbejde Din Hensigt.

-Báb
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8101)

O Herre! Du borttager enhver lidelse og ophæver enhver prøvelse. Du er den, der fjerner enhver bekymring og frigør enhver slave, Forløseren af hver sjæl! O Herre! Skænk befrielse gennem Din barmhjertighed og regn mig blandt dem af Dine tjenere, der har opnået frelse.

-Báb
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8102)

O Herre, min Gud og min tilflugt i min ulykke! Mit skjold og mit ly i min sorg! Mit asyl og mit fristed i nødens stund og i min ensomhed - min ledsager! Min trøst i smerten og i min forladthed en kærlig ven! Den der borttager lidelsen i mine sorger og den, der tilgiver mine synder!

Til Dig vender jeg mig helt og bønfalder Dig brændende af hele mit hjerte, mit sind og min tunge, om at skærme mig fra alt, der går mod Din vilje i denne Din guddommelige enheds cyklus, og om at rense mig for enhver besmittelse, der vil hindre mig i, pletfri og ubesudlet, at søge skygge under Din nådes træ. Hav barmhjertighed, o Herre, med den svage, helbred den syge og sluk den brændende tørst.

Glæd det bryst hvor Din kærligheds ild ulmer og lad det gløde med flammen fra Din himmelske kærlighed og ånd.

Iklæd den guddommelige enheds tabernakkel hellighedens klædning og sæt Din nådes krone på mit hoved.

Oplys mit ansigt med strålerne fra Din gavmildheds himmellegeme og hjælp mig nådigt at tjene ved Din hellige tærskel.

Få mit hjerte til at strømme over af kærlighed til Dine skabninger og giv, at jeg må blive tegnet på Din barmhjertighed, vidnesbyrdet om Din nåde, fremelskeren af samklang blandt Dine elskede, hengiven mod Dig, udtrykkende Din ihukommelse og selvforglemmende, men altid opmærksom på hvad der er Dit.

O Gud, min Gud! Hold ikke borte fra mig Din forladelses og nådes milde vinde og berøv mig ikke Din hjælp og Din begunstigelses kildespring.

Lad mig hvile trygt under skyggen af Dine beskyttende vinger og kast blikket fra Dit altbeskærmende øje på mig.

Frigør min tunge til lovprisning af Dit navn blandt Dit folk, så min stemme kan løfte sig i store forsamlinger, og forherligelsen må strømme som en flod fra mine læber.

Du er i sandhed Den Nådige, Den Herliggjorte, Den Mægtige, Den Almagtsfulde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8103)
Han er Den Medfølende, Den Alnådige!

O Gud, min Gud! Du ser mig og Du kender mig. Du er min havn og min tilflugt. Ingen har jeg søgt, og ej heller vil jeg søge nogen andre end Dig. Ingen sti har jeg betrådt, og ingen anden vil jeg betræde end Din kærligheds sti. I fortvivlelsens mørke nat vender mit blik sig forventningsfuldt og opfyldt af håb mod Din grænseløse nådes morgen, og i dæmringstimen er min nedbøjede sjæl forfrisket og styrket i erindring om Din skønhed og fuldendthed. Den, der støttes af Din barmhjertigheds nåde skal, om han så kun er en dråbe, blive det grænseløse hav, og blot et atom, der hjælpes af Din kærlige omsorgs udgydelser, skal skinne som den funklende stjerne.

Bevar under Din beskyttelse, o Du Renheds Ånd, Du som er Den Alnådige Forsørger, denne Din henrevne, opflammede tjener. Hjælp ham i denne tilværelsens verden at forblive standhaftig og stærk i Din kærlighed, og giv at denne vingeskudte fugl må finde en tilflugt og et ly i Din guddommelige rede, der hviler i det himmelske træ.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Prøvelser Og Vanskeligheder (#8104)

O min Herre, min Elskede, min Attrå! Vær i min ensomhed min ven og ledsag mig i min landflygtighed. Borttag min sorg. Lad mig hengive mig til Din skønhed. Hold mig borte fra alt andet end Dig. Tiltræk mig med Din helligheds dufte. Lad mig i Dit rige være forenet med dem, der er adskilt fra alt andet end Dig, som længes efter at tjene Din hellige tærskel og formår at arbejde for Din sag. Lad mig være en af Dine tjenerinder, der har opnået Dit velbehag. I sandhed, Du er den Nådige, den Gavmilde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :