Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Pagten
Pagten (#8164)

Æret være Du, o evigheds Konge og nationernes Skaber og Skaberen af hvert smuldrende ben! Jeg beder Dig ved Dit navn, hvorved Du kaldte hele menneskeheden til Din majestæts og herligheds horisont og ledte Dine tjenere til Din nådes og Dine gavers bolig, om at regne mig til dem, der har befriet sig for alt undtagen Dig og har vendt sig til Dig, og som ikke af de ulykker, der blev bestemt af Dig, er blevet holdt tilbage fra at vende sig mod Dine gaver.

Jeg har, o min Herre, fastholdt Din gavmildheds greb og trofast klynget mig til sømmen af Din begunstigelses klædning. Nedsend da til mig fra Din gavmildheds skyer det, der vil rense mig for ihukommelsen af nogen andre end Dig og gør mig i stand til at vende mig til Ham, der er genstanden for hele menneskehedens tilbedelse, mod hvem oprørsstifterne, der har brudt Din Pagt og tvivlet på Dig og Dine tegn, har samlet sig til angreb.

Formén mig ikke, o min Herre, duften af Din klædning i Dine dage og berøv mig ikke åndepustene fra Din åbenbaring ved tilsynekomsten af Dit ansigts lysende glans. Magtfuld er Du til at gøre det, der behager Dig. Intet kan modstå Din vilje eller tilintetgøre, hvad Du ved Din magt har bestemt.

Ingen Gud er der undtagen Dig, Den Almægtige, Den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pagten (#8165)
Han er Den Mægtige, Tilgiveren, Den Medfølende!

O Gud, min Gud! Du ser Dine tjenere i fortabelsens og fejltagelsens afgrund, hvor er Din guddommelige ledelses lys, o Du verdens længsel? Du kender deres hjælpeløshed og deres svaghed, hvor er Din kraft, o Du, som har himlens og jordens magter i Dit hånd?

Jeg beder Dig, o Herre min Gud, ved stråleglansen fra Din kærlige omsorgs lys og bølgerne i Din kundskabs og visdoms hav og ved Dit Ord, hvormed Du har hersket over folkene i Dit rige, om at give, at jeg må blive en af dem, der har overholdt budet i Din bog. Og bestem det for mig, som Du har bestemt for Dine betroede, de der har drukket den guddommelige inspirations vin af Din gavmildheds kalk og er ilet frem for at gøre Din vilje og overholde Din Pagt og Dit Testamente.

Magtfuld er Du til at handle som Du vil. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Alvidende, Den Alvise.

Bestem for mig i kraft af Din nåde, o Herre, det, der skal gavne mig i denne verden og den næste, og drag mig nær til Dig, o Du, som er alle menneskers Herre. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Ene, Den Mægtige, Den Forherligede.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pagten (#8166)

Gør vore trin faste, o Herre, på Din vej og styrk Du vore hjerter i lydighed mod Dig. Vend vore ansigter mod Din enheds skønhed og glæd vore hjerter med tegnene på Din guddommelige enhed.

Smyk vore legemer med Din gavmildheds klædning og fjern syndens slør fra vore øjne og skænk os Din nådes kalk, så det inderste i alle væsener må synge Din pris foran synet af Din storhed. Åbenbar da Dig selv, o Herre, gennem Din barmhjertige tale og Dit guddommelige væsens mysterier, at bønnens hellige fryd må fylde vore sjæle - en bøn der skal løfte sig over ord og bogstaver og hæve sig over den sagte hvisken i stavelser og lyde - at alt må blive gjort til intet foran åbenbaringen af Din stråleglans.

Herre! Disse er tjenere, der er forblevet faste og tro mod Din Pagt og Dit Testamente, der har holdt fast ved standhaftighedens reb i Din sag og klynget sig til sømmen på Din storheds klædning. Hjælp dem, o Herre, med Din nåde, bekræft dem med Din magt og styrk deres lænder i lydighed mod Dig.

Du er Tilgiveren, Den Nådige.
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pagten (#8167)

O Du medfølende Gud! Du være takket for at have vækket mig og gjort mig klartseende. Du har givet mig et seende øje og begunstiget mig med et lyttende øre, har ført mig til Dit rige og ledet mig til Din sti. Du har vist mig den rette vej og ladet mig betræde frelsens ark. O Gud! Lad mig forblive urokkelig og gør mig fast og pålidelig. Beskyt mig mod voldsomme prøvelser og bevar og skærm mig i Din Pagts og Dit Testamentes stærkt befæstede borg. Du er Den Magtfulde, Du er Den Seende, Du er Den Hørende.

O Du Medfølende Gud! Skænk mig et hjerte der ligesom et glas kan blive oplyst med Din kærligheds lys og indgiv mig tanker, der kan ændre denne verden til en rosenhave gennem de rige strømme af himmelsk nåde.

Du er Den Medfølende, Den Barmhjertige. Du er Den Store, Givende Gud.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pagten (#8168)

O min Herre og mit Håb! Hjælp Dine elskede til at være trofaste i Din mægtige Pagt og forblive tro mod Din åbenbarede sag og udføre de bud Du nedsendte til dem i Din stråleglans’ bog; at de kan blive bannere for ledelse og lamper for den øverste forsamling, kildespring for Din uendelige visdom og stjerner, der leder til den rette vej, medens de skinner ud fra den overjordiske himmel.

I sandhed er Du Den Uovervindelige, Den Almægtige, Den Almagtsfulde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :