Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Møder
Møder (#8086)

Lovpriset være Du, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Din nådes frembrusende vinde og ved dem, der er Din hensigts daggry og dæmringsstederne for Din inspiration, om at nedsende, til mig og til alle der har søgt Dit åsyn, det der sømmer sig for Din ædelmodighed og gavmilde nåde og er Din gunst og Dine gaver værdigt. Fattig og ensom er jeg, o min Herre! Nedsænk mig i Din rigdoms hav; tørstende, lad mig drikke af Din kærlige omsorgs levende vande.

Jeg anråber Dig, ved Dit eget selv og ved Ham, som Du har udpeget som manifestationen af Dit eget væsen og Dit afslørende ord for alle, der er i himlen og på jorden, om at samle Dine tjenere under skyggen af Dit nådige forsyns træ. Hjælp dem da til at få del i dets frugter, vende deres øren mod dets blades raslen og mod den blide stemme hos fuglen, der synger på dets grene.

Du er i sandhed Hjælpen i fare, Den Utilgængelige, Den Almægtige, Den Mest Gavmilde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Møder (#8087)

O Du barmhjertige Gud! O Du som er mægtig og stærk! O Du mest kærlige Fader! Disse tjenere er forsamlet og vender sig til Dig, bønfaldende ved Din tærskel, med ønsket om Din store forvisnings grænseløse nådegaver. De har intet formål ud over Dit velbehag. De har intet formål undtagen tjeneste for menneskehedens verden.

O Gud! Gør denne forsamling strålende. Gør hjerterne barmhjertige. Skænk Helligåndens nådegaver. Udrust dem med en magt fra himlen. Velsign dem med himmelske tanker. Forøg deres oprigtighed at de i al ydmyghed og anger må vende sig til Dit rige og være optaget af at tjene menneskehedens verden. Må enhver af dem blive et strålende lys. Må enhver blive en funklende stjerne. Må enhver af dem blive smuk i farvepragt og dufte lifligt i Guds rige.

O gode Fader! Skænk Dine velsignelser. Se ikke vore mangler. Giv os ly under Din beskyttelse.

Ihukom ikke vore synder. Helbred os med Din barmhjertighed. Vi er svage, Du er stærk. Vi er fattige, Du er rig. Vi er syge, Du er lægen. Vi er nødlidende, Du er Den Mest Gavmilde.

O Gud! Udrust os med Dit forsyn. Du er Den Magtfulde. Du er Giveren. Du er Den Godgørende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møder (#8088)

O Du gode Herre! Disse er Dine tjenere, der er forsamlet i dette møde, har vendt sig til Dit rige og trænger til Din gave og velsignelse. O Du, som er Gud! Åbenbar og afslør tegnene på Din enhed, der er blevet nedlagt i alle livets virkeligheder. Afdæk og udfold de egenskaber, Du har gjort mulige og skjult i disse menneskelige virkeligheder.

O Gud! Vi er som planter, og Din nåde er som regnen, forfrisk disse planter og få dem til at gro gennem Din nådegave. Vi er Dine tjenere, frigør os fra det jordiske livs lænker. Vi er uvidende, gør os vise. Vi er døde, gør os levende. Vi er jordiske, skænk os ånd. Vi er mangelfulde, gør os fortrolige med Dine mysterier. Vi er nødlidende, berig og velsign os fra Dit uudtømmelige skatkammer. O Gud! Genopliv os, giv os syn, giv os hørelse, gør os bekendt med livets mysterier, at Dit riges hemmeligheder må åbenbares for os i denne tilværelses verden, og vi må erkende Din enhed. Enhver gave udgår fra Dig, enhver velsignelse er Din. Du er mægtig! Du er magtfuld. Du er Giveren, og Du er Den Evigt Gavmilde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møder (#8089)

O min Gud! O min Gud! Sandelig disse tjenere vender sig til Dig og anråber Din barmhjertigheds rige. I sandhed, de er tiltrukket af Din hellighed og optændt af Din kærligheds ild og søger om bekræftelse fra Dit underfulde rige i håb om at blive optaget i Dit himmelske kongedømme. I sandhed, de længes efter at Dine gaver skal dale ned og ønsker oplysning fra virkelighedens sol. O Herre! Gør dem til lysende lamper, barmhjertige tegn, frugtbare træer og strålende stjerner. Må de vinde frem i Din tjeneste og blive knyttet til Dig med Din kærligheds og forenings bånd i længsel efter lysene fra Din gunst. O Herre! Gør dem til tegn på ledelse, bannere for Dit udødelige rige, bølger på Din barmhjertigheds hav, spejle for lyset i Din kongelige magt.

I sandhed, Du er Den Gavmilde. I sandhed, Du er Den Barmhjertige, i sandhed, Du er Den Dyrebare, Den Elskede.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møder (#8090)

O Du tilgivende Gud! Disse tjenere vender sig til Dit rige og søger Din nåde og gavmildhed. O Gud! Gør deres hjerter gode og rene, at de kan blive værdige til Din kærlighed. Rens og helliggør sjælene, at lyset fra virkelighedens sol kan skinne på dem. Rens og helliggør deres øjne at de kan opfatte Dit lys. Rens og helliggør deres øren at de kan høre Dit riges kalden.

O Herre! I sandhed, vi er svage, men Du er stærk. I sandhed, vi er fattige, men Du er rig. Vi er søgende, og Du er Den Ene søgte. O Herre! Hav medfølelse med os og tilgiv os, skænk os en sådan evne og modtagelighed at vi kan blive værdige til Dine gaver og blive draget mod Dit rige, at vi kan drikke dybt af livets vand og blive optændt af Din kærligheds ild og genoplivet ved Helligåndens åndepust i dette strålende århundrede.

O Gud, min Gud! Kast Din kærlige omsorgs blik på dette møde. Bevar hver og én i Din varetægt og under Din beskyttelse. Nedsend til disse sjæle Dine himmelske velsignelser. Nedsænk dem i Din barmhjertigheds hav og gør dem levende ved Helligåndens åndedrag.

O Herre! Skænk Din nåderige hjælp og bekræftelse til denne retfærdige regering. Dette land ligger under Din beskyttelses skærmende skygge, og dette folk er i Din tjeneste. O Herre! Giv dem Din himmelske gavmildhed og skænk i overflod Din nådes og begunstigelses strømme. Lad denne værdige nation blive holdt i ære og lad den få adgang til Dit rige.

Du er Den Magtfulde, Den Almægtige, Den Barmhjertige, og Du er Den Godgørende, Herren af rig nåde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Møder (#8091)

O Guddommelige Forsyn! Denne forsamling er sammensat af Dine venner, der drages mod Din skønhed og er optændt af Din kærligheds ild. Forvandl disse sjæle til himmelske engle, genopliv dem med åndedragene fra Din Helligånd, giv dem veltalende tunger og beslutsomme hjerter, skænk dem himmelsk kraft og barmhjertig følsomhed, gør dem til forkyndere af menneskeslægtens enhed og årsag til kærlighed og harmoni i menneskehedens verden, at det faretruende mørke i uvidenheds fordomme kan svinde ved lyset fra Sandhedens Sol, denne formørkede verden blive oplyst, dette jordbundne rige optage strålerne fra åndens verden, disse forskelligartede farver blive sammensmeltet til én farve og lovprisningens toner hæve sig op til Din helligheds rige. I sandhed, Du er Den Almagtsfulde og Den Almægtige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :