Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Lovprisning Og Taknemmelighed
Lovprisning Og Taknemmelighed (#8074)

Al lovprisning, o min Gud, være Dig til del, der er kilden til al herlighed og majestæt, til storhed og ære, til herredømme og magt, til højhed og nåde, til ærefrygt og styrke. Hvem Du end vil, får Du til at drage nær til det allerstørste hav, og til hvem Du end ønsker, skænker Du æren at erkende Dit ældgamle navn. Blandt alle, der er i himlen og på jorden, kan ingen modstå Din suveræne viljes virke. Fra al evighed styrede Du hele skabelsen, og Du vil for evigt vedblive med at udøve Dit herredømme over alt skabt. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Almægtige, Den Mest Ophøjede, Den Altbeherskende, Den Alvise.

Oplys, o Herre, Dine tjeneres ansigter at de kan se Dig; og rens deres hjerter at de kan vende sig til Dine himmelske gavers bolig og erkende Ham, der er manifestationen af Dig selv og daggryet for Dit inderste væsen. I sandhed, Du er Herren over alle verdener. Der er ingen Gud undtagen Dig, Den Ubegrænsede, Den Altbetvingende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lovprisning Og Taknemmelighed (#8076)

Lovpriset være Dit navn, o Herre min Gud! Du er Ham, som alle ting tilbeder, og som ikke tilbeder nogen, som er alle tings Herre og ikke er slave af nogen, som kender alt og ikke kendes af nogen.

Du ønskede at gøre Dig kendt af mennesker, derfor frembragte Du ved et ord fra Din mund skabelsen og formede universet. Der er ingen Gud undtagen Dig, Formeren, Skaberen, Den Almægtige, Den Mest Magtfulde.

Jeg bønfalder Dig ved selve dette ord, der har skinnet ud fra Din viljes horisont, om at lade mig drikke dybt af de levende vande, hvormed Du har forfrisket Dine udvalgtes hjerter og styrket de sjæle, der elsker Dig, så jeg til alle tider og under alle forhold kan vende mit ansigt helt og fuldt til Dig.

Du er magtens, herlighedens og gavmildhedens Gud. Ingen Gud er der foruden Dig, Den øverste Hersker, Den Alherlige, Den Alvidende.

Bahá'lláh Herliggjort er Du, o Herre min Gud! Jeg skænker Dig tak for at have ladet mig erkende manifestationen af Dit selv og for at have skilt mig fra Dine fjender og for at have afsløret deres misgerninger og onde planer for mine øjne i Din tid og for at have løsrevet mig fra al forbindelse med dem og fået mig til helt at vende mig til Din nåde og Dine gavmilde gaver. Jeg takker Dig ligeledes for at have nedsendt det til mig fra Din viljes skyer, der i den grad har lutret mig for de vantros antydninger og de tvivlendes hentydninger, at jeg har knyttet mit hjerte fast til Dig og er flygtet fra dem, der har fornægtet lyset fra Dit ansigt. Atter takker jeg Dig for at have givet mig styrke til at være fast i Din kærlighed og at tale til Din lovprisning og forherlige Dine dyder og for at have ladet mig drikke af Din barmhjertigheds bæger, der har overgået alle ting, synlige som usynlige.

Du er Den Almægtige, Den Mest Ophøjede, Den Alherlige, Den Mest Elskende.

Bahá'lláh Priset være Du, o Herre min Gud! Hver gang jeg forsøger at tale om Dig, hindres jeg af Dit stades ophøjethed og den overvældende storhed i Din magt. Thi skulle jeg prise Dig gennem hele Dit riges udstrækning, så længe Dit herredømme varer, ville jeg opdage, at min lovprisning af Dig alene sømmer sig for dem, der er mig lig, der selv er Dine skabninger, og som er blevet kaldt til live ved kraften i Dit bud og er blevet formet ved Din viljes magt. Og når som helst min pen forherliger nogle af Dine navne, synes det mig, at jeg kan høre stemmen fra dens klagesang i dens fjernhed fra Dig og opfanger dens skrig over dens adskillelse fra Dit selv. Jeg bevidner, at alt ud over Dig kun er Din skabelse og holdes i Din hule hånd. At Du har godtaget nogen gerning eller lovprisning fra Dine skabninger er kun et tegn på underne i Din nåde og gavmilde gunst og et vidne om Din ædelmodighed og Dit forsyn.

Jeg bønfalder Dig, o min Herre, ved Dit største Navn, hvorved Du adskilte lys fra ild og sandhed fra fornægtelse, om at nedsende til mig og til dem blandt mine kære, der er sammen med mig, det gode i denne verden og i den næste. Forsyn os da med Dine underfulde gaver, der er skjult for menneskers øjne. Du er i sandhed hele skabelsens Former. Ingen Gud er der uden Dig, Den Almægtige, Den Alherlige, Den Højeste!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Lovprisning Og Taknemmelighed (#8077)

Al majestæt og ære, o min Gud, og al magt og lys og storhed og glans hører Dig til. Du skænker herredømme til dem, Du vil, og tilbageholder det fra dem, du ønsker. Ingen Gud er der uden Dig, Den Altbesiddende, Den Mest Ophøjede. Du er Ham, der ud af intet skabte universet og alt, hvad der dvæler deri. Intet er Dig værdigt undtagen Dit selv, medens alle andre end Dig er som udstødte i Din hellige nærværelse og som intet sammenlignet med herligheden i Dit eget væsen.

Det tilkommer langt fra mig at prise Dine ædle egenskaber undtagen ved hjælp af det, Du selv har prist i Din mægtige Bog, hvor Du siger: "Intet syn omfatter Ham, men Hans syn omfatter alt. Han er Den Subtile, Den Altopfattende.”

Ære være Dig, o min Gud! Ingen tanke, intet syn, ligegyldigt hvor skarpt eller klart, kan nogensinde fatte det inderste væsen i de mest ubetydelige af Dine tegn. I sandhed, Du er Gud, ingen Gud er der ud over Dig. Jeg bevidner, at Du alene er det eneste udtryk for Dine egenskaber, at ingen lovprisning ud over Din nogensinde kan nå Din hellige bolig, ej heller kan Dine egenskaber fattes af nogen anden end Dig selv.

Ære være Dig, Du er hævet over enhver beskrivelse undtagen Din egen, da det går ud over menneskelig fatteevne på sømmelig vis at lovprise Dine fortrin eller fatte Dit væsens inderste virkelighed. Det være langt fra Din herlighed, at Dine skabninger skulle beskrive Dig eller at nogen, bortset fra Dig selv, nogen sinde skulle kende Dig. Jeg har kendt Dig, o min Gud, fordi Du har åbenbaret Dig for mig, thi havde Du ikke åbenbaret Dig for mig, ville jeg ikke have kendt Dig.

Jeg tilbeder Dig, fordi Du har kaldet mig til Dig, thi havde det ikke været for Din kalden, ville jeg ikke have tilbedt Dig.

*Koranen 6:103
-Báb
-----------------------
Lovprisning Og Taknemmelighed (#8075)

I Guds navn, Den Højeste! Lovet og priset være Du, Herre, Almægtige Gud! Du, over for hvis visdom den vise kommer til kort og giver op, over for hvis kundskab den lærde tilstår sin uvidenhed, over for hvis magt den stærke bliver svag, over for hvis rigdom den rige erkender sin fattigdom, over for hvis lys den oplyste er fortabt i mørke, mod hvis kundskabs helligdom kærnen i al forståelse vender sig, og omkring hvis nærværelses fredhellige sted alle menneskesjæle kredser.

Hvordan kan jeg da synge og berette om Dit inderste væsen, som de vises visdom og de lærdes lærdom ikke har evnet at fatte, eftersom intet menneske kan synge om det, som han ikke forstår eller fortælle om det, han ikke kan opnå, medens Du fra evig tid har været Den Utilgængelige, Den Uransagelige. Magtesløs som jeg er til at hæve mig til Din helligheds himle og svæve i Din kundskabs riger, kan jeg kun berette om Dine tegn, der fortæller om Dit strålende værk.

Ved Din Herlighed, o alle hjerters Elskede, Du der alene kan stille længselssmerterne efter Dig!

Om så alle himlens og jordens beboere forener sig for at forherlige det mindste af Dine tegn, hvori og hvorved Du har åbenbaret Dig selv, ville det dog mislykkes, i hvor langt højere grad i at lovprise Dit hellige Ord, skaberen af alle Dine tegn.

Højt priset og forherliget være Du, om hvem alle ting vidner, at Du er én, og at der er ingen anden Gud end Dig, der fra al evighed har været hævet over enhver ligemand eller lighed og for evigt skal forblive således. Alle konger er blot Dine tjenere, og alle skabninger, synlige som usynlige, som intet over for Dig. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Nådige, Den Magtfulde, Den Allerhøjeste.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :