Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Hjælp Og Støtte
Hjælp Og Støtte (#8067)

O Du, hvis ansigt er genstanden for min tilbedelse, hvis skønhed er min helligdom, hvis bolig er mit mål, hvis lovprisning er mit håb, hvis forsyn er min ledsager, hvis kærlighed er årsagen til min væren, hvis omtale er min trøst, hvis nærhed er min attrå, hvis nærværelse er mit kæreste ønske og min største forhåbning, jeg bønfalder Dig om ikke at nægte mig det, som Du bestemte for de udvalgte blandt Dine tjenere. Forsyn mig da med det gode i denne verden og i den næste.

Du er i sandhed Kongen over alle mennesker. Der er ingen Gud undtagen Dig, Den Evigt Tilgivende, Den Mest Gavmilde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Hjælp Og Støtte (#8068)

Min Gud, min Tilbedte, min Konge, min Attrå! Hvilket tungemål kan udtrykke min tak til Dig? Jeg var ligegyldig, Du vækkede mig. Jeg havde vendt mig bort fra Dig. Du hjalp mig nådigt at vende mig til Dig. Jeg var som en død, Du genoplivede mig med livets vand. Jeg var sygnet hen, Du styrkede mig med Din tales himmelske flod, der er strømmet fra Den Albarmhjertiges pen. O Guddommelige Forsyn! Alt liv er undfanget ved Din nåde; berøv det ikke Din gavmildheds vande og hold det ikke borte fra Din barmhjertigheds hav. Jeg bønfalder Dig om at hjælpe og støtte mig til hver en tid og under alle forhold og søger fra Din nådes himmel Din urgamle gunst. Du er i sandhed gavmildhedens Herre og Herskeren over evighedens rige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Hjælp Og Støtte (#8069)

Priset være Dit navn, o herre vor Gud! Du er i sandhed den, der har viden om usete ting. Bestem for os det gode som Din altomfattende kundskab kan udmåle. Du er Den Suveræne Herre, Den Almægtige, Den Mest Elskede.

Al lovprisning være til Dig, O Herre! Vi skal søge Din nåde på den fastsatte Dag og skal sætte hele vor lid til Dig, som er vor Herre. Forherliget være Du, o Gud! Giv os det som er godt og passende, at vi må blive i stand til at undvære alt undtagen Dig. Sandelig, Du er alle verdeners Herre.

O Gud! Beløn dem der holder tålmodigt ud i Din tid og styrk deres hjerter i at vandre ufravigeligt på sandhedens vej. Skænk, o Herre, så rige gaver, at det vil lade dem få adgang til Dit lyksalige paradis. Ophøjet er Du, o Herre Gud. Lad Dine himmelske velsignelser dale ned på hjem, hvis beboere har troet på Dig. I sandhed, uovertruffen er Du, når Du nedsender guddommelige velsignelser. Udsend, o Gud, hærskarer der vil gøre Dine trofaste tjenere sejrrige. Du former de skabte ting gennem styrken i Dit bud, som det behager Dig. Du er i sandhed Eneherskeren, Skaberen, Den Alvise.

Sig: Gud er sandelig alle tings skaber. Han giver støtte i overmål til hvem, Han vil. Han er Skaberen, oprindelsen til alle væsener, formeren, Den Almægtige, Den Alvise. Han er den, der bærer de mest strålende navne overalt i himlene og på jorden, og hvad der end ligger mellem dem.

Alle udfører Hans bud, og alle jordens og himlens beboere fejrer Hans pris, og til Ham skal alle vende tilbage.

-Báb
-----------------------
Hjælp Og Støtte (#8070)

O min Gud, min Herre og min Mester! Jeg har frigjort mig fra min slægt og har gennem Dig søgt at blive uafhængig af alle, der bor på jorden, og altid at være rede til at modtage det, der er prisværdigt i Dine øjne. Skænk mig sådanne goder at det vil gøre mig uafhængig af alt andet end Dig, og giv mig en større andel af Din uendelige gunst. I sandhed, Du er Herren af rig nåde.

-Báb
-----------------------
Hjælp Og Støtte (#8071)

Herre! Ynkværdige er vi, skænk os Din nåde, fattige, giv os del i Din rigdoms hav, nødlidende, opfyld Du vore behov, nedværdigede, skænk os Din ære. Fuglene i luften og dyrene på marken modtager hver dag deres føde fra Dig, og alle skabninger får del i Din beskyttelse og kærlige omsorg.

Berøv ikke denne svage Din underfulde nåde og skænk gennem Din kraft denne hjælpeløse sjæl Din gavmildhed.

Giv os vort daglige brød og tildel os Din forøgelse af livets fornødenheder, at vi ikke skal være afhængige af nogen undtagen Dig, kan være helt i forbindelse med Dig, vandre ad Dine veje og bekendtgøre Dine mysterier. Du er Den Almægtige og Den Kærlige og hele menneskehedens Forsørger.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Hjælp Og Støtte (#8072)

O Du gode Herre! Vi er tjenere ved Din tærskel, der søger ly ved Din hellige dør. Vi søger ingen anden tilflugt end denne stærke søjle, vi søger ingen havn undtagen din varetægt. Beskyt os, velsign os, hjælp os, få os alene til at elske Dit velbehag, tale til Din pris, alene følge sandhedens vej, at vi må blive rige nok til at kunne undvære alt undtagen Dig og modtage vore gaver fra Dit velgørende hav, at vi altid skal stræbe efter at ophøje Din sag og sprede Dine vellugte vidt og bredt, at vi må blive selvforglemmende og kun beskæftige os med Dig og skille os fra alt andet og blive grebet af Dig.

O Du Forsyn, o Du Tilgiver! Skænk os Din nåde og Din kærlige omsorg, Dine gaver og Din gunst og støt os, at vi kan nå vort mål. Du er Den Magtfulde, Den Formående, Den Vidende, Den Seende, og i sandhed, Du er Den Gavmilde, og i sandhed, Du er Den Albarmhjertige og i sandhed, Du er Den Evigt Tilgivende, Ham, hvem vor anger tilkommer, Han, der tilgiver selv den mest alvorlige synd.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Hjælp Og Støtte (#8073)

Fjern ikke, o Herre, det festlige bord, der er blevet dækket i Dit navn, og sluk ikke den brændende flamme, der er blevet tændt af Din uudslukkelige ild. Tilbagehold ikke Dine levende vandes strømmen, der nynner sangen om Din herlighed og Din ihukommelse, og berøv ikke Dine tjenere duften af Din mildetiltrækning , der ånder af Din kærligheds vellugt.

Herre: Lad Dine hellige sjæles pinefulde bekymringer blive ændret til ro, deres trængsler til velvære, deres ydmygelse til ære, deres sorger til lyksalig fryd. O Du der holder hele menneskeheden i Din hånd!

Du er i sandhed Den Ene, Den Eneste, Den Mægtige, Den Alvidende, Den Alvise.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :