Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Frigjorthed
Frigjorthed (#8052)

Lad mig, O min Gud, drage Dig nær og forblive inden for Din boligs enemærker, thi afstand fra Dig har næsten hentæret mig. Lad mig hvile under Din nådes vinger, thi flammen i min adskillelse fra Dig har smeltet mit hjerte. Drag mig nærmere til den flod der er selve livet, for min sjæl brænder af tørst i sin uophørlige søgen efter Dig. Mine suk, o min Gud, røber bitterheden i min smerte, og de tårer, jeg fælder, vidner om min kærlighed til Dig.

Jeg bønfalder Dig ved den lovprisning, hvormed Du lovpriser Dig selv, og den forherligelse, hvormed Du forherliger Dit inderste Væsen, at give at vi må blive regnet blandt dem, der har erkendt Dig og anerkendt Dit herredømme i Dine dage. Hjælp os da, O min Gud, at drikke fra barmhjertighedens hænder Din kærlige omsorgs levende vande, at vi fuldstændig kan glemme alt andet end Dig og alene være optaget af Dit Selv. Magtfuld er Du til at handle, som Du vil. Ingen Gud er der undtagen Dig, Den Mægtige, Hjælpen i fare, Den Selvbestående.

Forherliget være Dit navn, o Du, som er Kongen over alle Konger!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Frigjorthed (#8053)

Forherliget være Du, o min Gud! Jeg skænker Dig tak, fordi Du har givet mig kendskab til Ham, der er daggryet for Din barmhjertighed og dæmringsstedet for Din nåde og gemmestedet for Din sag. Jeg bønfalder Dig ved Dit navn, hvorved ansigterne hos dem, der er Dig nær, blev hvide og hjerterne hos dem, der er Dig hengivne, har rettet deres vingeflugt mod Dig, om at give at jeg til evig tid og under alle forhold kan holde fast ved Dit reb og være løsrevet fra al tilknytning til nogen anden end Dig og lade mine øjne være rettet mod Din åbenbarings horisont og udføre, hvad Du har foreskrevet mig i Dine breve.

Iklæd da, O min Herre, både mit indre og mit ydre væsen Dine gavers og Din kærlige omsorgs klædning. Bevar mig da i sikkerhed mod alt, hvad der må vække din afsky, og hjælp mig og min slægt nådigt at adlyde Dig og sky alt, hvad der kan vække nogen onde eller slette ønsker i mig.

Du er sandelig hele menneskehedens Herre og Besidderen af denne verden og den næste. Ingen Gud er der undtagen Dig, Den Alvidende, Den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Frigjorthed (#8054)

Lovet være Dit navn, O min Gud! Jeg bønfalder Dig ved duften fra Din nådes klædning, der på Dit bud og i overensstemmelse med Dit ønske, blev udbredt over hele skabelsen, og ved Din viljes dagstjerne, der har skinnet klart, gennem kraften i Din magt og i Dit herredømme over Din barmhjertigheds horisont, om fra mit hjerte at slette alle ørkesløse forestillinger og forfængelige indbildninger, at jeg med hele min hengivelse kan vende mig til Dig, o Du hele menneskehedens Herre!

Jeg er Din tjener og søn af Din tjener, o min Gud! Jeg har taget fat om Din nådes greb og klynget mig til Din milde barmhjertigheds reb. Bestem for mig de gode ting, der er hos Dig, og giv mig næring fra det bord Du sendte ned fra Din gavmildheds skyer og Dine gavers himmel.

Du er, i sandhed, verdenernes Herre og Gud for alle, der er i himlen, og alle, der er på jorden.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Frigjorthed (#8055)

Mangt et koldt hjerte, o min Gud, er blevet antændt af ilden i Din sag, og mangen en slumrende er blevet vækket af Din stemmes sødme. Hvor talrige er ikke de fremmede, der har søgt ly i skyggen af Din enheds træ, og hvor utallige er ikke de tørstende, der har higet efter Dine levende vandes kilde i Dine dage!

Velsignet er den, der har vendt sig til Dig og er ilet frem for at nå til dæmringsstedet for Dit ansigts lys. Velsignet er den, der med hele sin lidenskab har vendt sig til daggrystedet for Din åbenbaring og kildespringet for Din inspiration. Velsignet er den, der på Din vej har givet det bort, som Du skænkede ham i kraft af Din gavmildhed og nåde. Velsignet er den, der i sin heftige længsel efter Dig har kastet alt væk undtagen Dig. Velsignet er den, der har nydt tæt forbindelse med Dig og har løsrevet sig fra enhver forbindelse til nogen andre end Dig.

Jeg bønfalder Dig, o min Herre, ved Ham der er Dit navn, der gennem magten i Dit herredømme og Din styrke har hævet sig op over sit fængsels horisont, om at bestemme for enhver, hvad der passer sig for Dig og sømmer sig for Din ophøjelse.

Din magt kan, i sandhed, måle sig med alle ting.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Frigjorthed (#8056)

Jeg ved ikke, o min Gud, hvad det er for en ild Du har antændt i Dit land. Jord kan aldrig skygge for dens lysende glans, og vand kan ikke slukke dens flamme. Alle folkeslagene i verden er ude af stand til at modstå dens kraft. Stor er velsignelsen for den, der er draget den nær og hørte dens buldren.

Nogle, o min Gud, fik Du ved Din styrkende nåde til at nærme sig den, medens Du tilbageholdt andre på grund af det, deres hænder har forøvet i Dine dage. Hvem der end er ilet imod den og nåede til den har i sin iver efter at skue Din skønhed givet sit liv på Din sti og er steget op til Dig, helt løsrevet fra alt andet end Dig.

Jeg bønfalder Dig, o min Herre, ved denne ild, der flammer og raser i skabelsens verden, om at sønderrive slørene, der har hindret mig i at træde frem for Din majestæts trone og i at stå ved døren i Din port. Bestem Du for mig, o min Herre, enhver god ting Du nedsendte i Din bog og lad mig ikke være langt fjernet fra Din barmhjertigheds ly.

Magtfuld er Du til at handle, som det behager Dig. Du er i sandhed Den Almægtige, Den Mest Gavmilde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Frigjorthed (#8057)

Lovet være Du, o min Gud! Jeg er en af Dine tjenere, der har troet på Dig og på Dine tegn. Du ser, hvordan jeg har stillet mig foran Din barmhjertigheds dør og vendt mit ansigt mod Din kærlige omsorg. Jeg bønfalder Dig ved Dine mest udsøgte navne og Dine mest ophøjede egenskaber om at åbne portene til Dine gaver for mit ansigt. Hjælp mig da at gøre det som er godt, o Du, der er Besidderen af alle navne og egenskaber!

Jeg er fattig, o min Herre, og Du er Den Rige. Jeg har vendt mit ansigt mod Dig og frigjort mig fra alt undtagen Dig. Berøv mig ikke, derom beder jeg Dig, Din milde barmhjertigheds briser og formén mig ikke det Du bestemte for de udvalgte blandt dine tjenere.

Fjern sløret fra mine øjne, o min Herre, at jeg kan erkende hvad Du har ønsket for Dine skabninger og i alle manifestationerne af Dit værk opdage åbenbarelserne af Din almægtige kraft. Lad min sjæl henrykkes, o min Herre, over Dine mest magtfulde tegn og drag mig op af dybet i mine slette og onde ønsker. Nedskriv da for mig det gode i denne verden og i den kommende. Magtfuld er Du til at gøre det der behager Dig. Ingen Gud er der undtagen Dig, Den Alherlige, hvis hjælp søges af alle mennesker.

Jeg retter min tak mod Dig, o min Herre, fordi Du har vækket mig af min søvn og sat mig i bevægelse og skabt ønsket i mig om at fatte, hvad de fleste af Dine tjenere ikke har evnet at forstå.

Gør mig derfor, o min Herre, i stand til af kærlighed til Dig og for Din glædes skyld at se alt, hvad Du har ønsket. Du er Ham, hvis magt og herredømme alle ting vidner om.

Der er ingen anden Gud end Dig, Den Almægtige, Den Godgørende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Frigjorthed (#8058)

I Din Herres navn, Skaberen, Kongen, Den Fyldestgørende, Den Mest Ophøjede, den om hvis hjælp alle mennesker bønfalder.

Sig: O min Gud! O Du, som er Skaberen af himlene og jorden, o Kongerigets Herre! Du kender til mit hjertes hemmeligheder, medens Dit Væsen er uudgrundeligt for alle undtagen Dig. Du ser alt, hvad der er mig, medens ingen andre kan dette undtagen Dig. Skænk mig ved Din nåde det, der vil gøre mig uafhængig af alle andre end Dig og bestem for mig det, som vil gøre mig uafhængig af alt undtagen Dig. Giv at jeg kan høste goderne i mit liv i denne verden og den næste. Opluk for mit ansigt Din nådes portaler og skænk mig nådigt Din milde barmhjertighed og Dine gaver.

O Du, som er Herren af rig nåde! Lad Din himmelske hjælp omslutte dem, der elsker Dig, og skænk os de gaver og begunstigelser Du besidder. Vær Du fyldestgørende for os i alt, tilgiv vore synder og hav barmhjertighed med os. Du er vor Herre og alle skabte tings Herre. Ingen anden påkalder vi end Dig, og intet beder vi om undtagen Dine gaver. Du er gavmildheds og nådes Herre, uovervindelig i Din magt og den Mest fremragende i Din plan. Ingen Gud er der undtagen Dig, Den Altbesiddende, Den Mest Ophøjede.

Skænk Dine velsignelser, o min Herre, til budbringerne, de hellige og de retfærdige. I sandhed, Du er Gud, Den Uforlignelige, Den Altbesejrende.

-Báb
-----------------------
Frigjorthed (#8059)

O Herre! Hos Dig søger jeg tilflugt og mod alle Dine tegn retter jeg mit hjerte.

O Herre! Om jeg er på rejse eller hjemme, i min gerning eller er på mit arbejde, sætter jeg hele min lid til Dig.

Skænk mig da Din nødvendige hjælp, at det kan gøre mig uafhængig af alt, o Du, som er uovertruffen i Din barmhjertighed.

Tildel mig min andel, o Herre, som det behager Dig og lad mig være tilfreds med, hvad Du end bestemmer for mig.

Dig tilhører den absolutte myndighed til at befale.

-Báb
-----------------------
Frigjorthed (#8060)

O Gud, min Gud! Du er mit Håb og min Elskede, mit højeste mål og ønske! I stor ydmyghed og fuldkommen hengivelse beder jeg Dig om at gøre mig til en minaret for Din kærlighed i Dit land, en lampe for Din kundskab blandt Dine skabninger og et banner for guddommelig gavmildhed i Dit rige.

Regn mig blandt dem af Dine tjenere der har frigjort sig fra alt undtagen Dig, har helliggjort sig fra denne verdens flygtige ting og har befriet sig for tilskyndelserne fra fortalerne for ørkesløse indbildninger.

Lad mit hjerte svulme af glæde gennem bekræftelsens ånd fra Dit rige og tænd lyset i mine øjne ved synet af den guddommelige hjælps hærskarer, der en efter en stiger ned til mig fra Dit almægtige herligheds rige.

Du er i sandhed Den Almægtige, Den Alherlige, Den Mest Magtfulde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Frigjorthed (#8061)

O Gud, min Gud! Fyld mit bæger med løsrivelse fra alt og til forsamlingen til Din pragt og Dine tildelinger glæd mig med den vin at elske Dig. Befri mig fra angreb af lidenskab og begær, bryd denne nedre verdens lænker for mig, drag mig i lyksalighed til Dit himmelske rige og forfrisk mig blandt Dine tjenerinder med Din helligheds åndedrag.

O Herre, gør mit ansigt lysende med Dine gavers glans, oplys mine øjne ved synet af tegnene på Din altbeherskende magt, fryd mit hjerte med herligheden i Din kundskab der omfatter alt, glæd min sjæl med Dine åndeligt genoplivende tidender om stor glæde, o Du Konge over denne verden og riget derover, o Du herredømmets og magtens Herre, at jeg kan udbrede Dine vidnesbyrd og tegn vidt og bredt og forkynde Din sag og fremme Din lære og tjene Din Lov og ophøje Dit Ord.

Du er i sandhed Den Magtfulde, Den Evigt Givende, Den Formående, Den Altbeherskende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :