Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Brevet Til Ahmad
Brevet Til Ahmad (#8149)

*”Disse daglige obligatoriske bønner, samt nogle få specielle, som Bønnen for Helbredelse og Brevet til Ahmad, er af Bahá’u’lláh blevet udrustet med en særlig kraft og betydning og skal derfor accepteres således og fremsiges af de troende med ubetinget tro og tillid, så de gennem dem kan komme i tættere forbindelse med Gud og identificere sig mere fuldstændigt med Hans love og forskrifter." - Fra et brev skrevet på Shoghi Effendis vegne.

Han er Kongen, Den Alvidende, Den Vise!

Hør, paradisets nattergal synger på kvistene af evighedens træ med hellige og blide toner og kundgør for de oprigtige de glade tidender om Guds nærhed og kalder dem, der tror på den guddommelige enhed, til boligen for Den Gavmildes nærvær og oplyser dem, der er udenfor, om budskabet, der er blevet åbenbaret af Gud, Kongen, Den Herlige, Den Uforlignelige, og leder de elskende til hellighedens sæde og til denne strålende Skønhed.

Sandelig, dette er den allerstørste Skønhed, forudsagt i budbringernes bøger, gennem hvem sandhed skal blive skelnet fra vildfarelse, og i visdommen i alle bud skal prøves. Sandelig, Han er det Livets Træ, der frembringer frugterne fra Gud, Den Ophøjede, Den Magtfulde, Den Store.

O Ahmad! Bær du vidnesbyrd om at Han i sandhed er Gud, og der er ingen Gud uden Ham, Kongen, Beskytteren, Den Uforlignelige, Den Almægtige. Og at den, Han har udsendt ved navnet Alí var Den Ene Sande fra Gud, hvis bud vi alle må efterleve.

Sig: O mennesker, vær lydige mod Guds bud, der er foreskrevet i Bayánen af Den Herlige, Den Vise. Sandelig, Han er Kongen over budbringerne, og Hans bog er Moderbogen, om I blot vidste det.

Således udtrykker Nattergalen sin kalden til dig fra dette fængsel. Han skal kun overbringe dette klare budskab. Den, der måtte ønske det, lad ham vende sig bort fra dette råd, og den der ønsker det, lad ham vælge vejen til sin Herre.

O mennesker, hvis I fornægter disse vers, hvilket bevis har I da for jeres tro på Gud? Fremlæg det, o forsamling af uærlige.

Nej, ved Ham i hvis hånd min sjæl hviler, de er ikke og skal aldrig blive i stand til at gøre dette, selv om de skulle slutte sig sammen for at hjælpe hinanden.

O Ahmad! Glem ikke Mine nådegaver medens Jeg er borte. Genkald dig Mine dage i dine dage og Min sorg og forvisning i dette fjerne fængsel. Og vær du så standhaftig i din kærlighed til Mig, at dit hjerte ikke vakler, selv om fjendernes sværd lader slagene hagle ned over dig, og alle himlene og jorden rejser sig imod dig.

Vær du som en flammende ild for Mine fjender og en flod af evigt liv for Mine elskede og vær ikke blandt dem, der tvivler.

Og hvis du rammes af lidelser på Min vej eller nedværdiges for Min skyld, så vær ikke bekymret derved.

Stol på Gud, din Gud og dine forfædres Herre. For menneskene vandrer ad forblindelsens stier, berøvet indsigt til at se Gud med deres egne øjne eller høre Hans toner med deres egne øren.

Således har vi fundet dem, hvilket du også kan bevidne.

Således er deres overtro blevet til slør mellem dem og deres egne hjerter og har holdt dem borte fra vejen til Gud, Den Ophøjede, Den Store.

Vær du forvisset i dig selv om, at den der vender sig bort fra denne Skønhed, i sandhed også har vendt sig bort fra fortidens sendebud og viser hovmod overfor Gud fra al evighed til al evighed.

Lær dette brev godt, o Ahmad. Fremsig det i dine dage og hold dig ikke tilbage derfra. thi sandelig, Gud har bestemt til den, der fremsiger det, hundrede martyrers løn og en tjeneste i begge verdener. Disse gaver har Vi skænket dig som en gave fra Vor side og en barmhjertighed fra Vor nærværelse, at du må være blandt de taknemmelige.

Ved Gud! Om et menneske, der lider eller sørger, læse dette brev med fuldkommen oprigtighed, vil Gud borttage hans sorg, løse hans vanskeligheder og fjerne hans lidelser.

I sandhed, Han er Den Barmhjertige, Den Medfølende. Lovet være Gud, Herren over alle verdener.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :