Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Beskyttelse
Beskyttelse (#8009)

Lovet være Du, o Herre min Gud! Du ser og ved, at jeg har opfordret Dine tjenere til ikke at vende sig til noget andet end til Dine gaver og påbudt dem ikke at adlyde noget ud over det, Du foreskrev dem i Din utvetydige bog, den bog der er blevet nedsendt i overensstemmelse med Dit uudgrundelige bud og Din uigenkaldelige hensigt.

Jeg kan ikke udtale et ord, O min Gud, medmindre jeg har Din tilladelse, og kan ikke bevæge mig nogen steder hen, før jeg opnår Din billigelse. Det er Dig, o min Gud, der har kaldt mig til live ved styrken i Din magt og med Din nåde har udrustet mig til at manifestere Din sag. Derfor er jeg blevet underkastet lidelser, der har hindret min tunge i at prise Dig og lovsynge Din herlighed.

Al lovprisning være Dig til del, o min Gud, for hvad Du bestemte for mig i kraft af Dit bud og ved magten i Dit herredømme. Jeg bønfalder Dig om, at Du vil bestyrke mig såvel som dem, der elsker mig, i vor kærlighed til Dig og fastholde os i Din sag. Jeg sværger ved Din magt! O min Gud!

Skammen for Din tjener er at blive lukket ude fra Dig som ved et slør, og hans ære er at kende Dig.

Rustet med styrken i Dit navn kan intet nogensinde såre mig, og med Din kærlighed i mit hjerte kan alverdens hjemsøgelser på ingen måde skræmme mig.

Nedsend derfor, o min Herre, til mig og til mine elskede det, der vil beskytte os mod misgerningerne fra dem, der har fornægtet Din sandhed og tvivlet på Dine tegn.

Du er i sandhed Den Alherlige, Den Mest Gavmilde.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Beskyttelse (#8010)

Lovpriset være Du, o Herre min Gud! Dette er Din tjener, der af Din nådes hænder har drukket Din milde barmhjertigheds vin og smagt sødmen i Din kærlighed i Din tid. Jeg bønfalder Dig, ved legemliggørelserne af Dine navne, som ingen sorg kan forhindre i at glædes i Din kærlighed eller beskue Dit ansigt, og som alle de ligegyldiges skarer ikke magter at vende fra Din glædes vej, om at forsyne ham med de goder, Du besidder, og løfte ham op til sådanne højder, at han vil betragte verden som en skygge, der flygter hastigere end øjets blinken.

Bevar ham også sikkert, o min Gud, ved kraften i Din ubegrænsede storhed, for alt hvad Du afskyr. Du er i sandhed hans Herre og alle verdeners Herre.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Beskyttelse (#8011)

Priset være Dit navn, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Dit navn, hvorved timen er kommet, og genopstandelsen skete, og frygt og skælven greb alle, der er i himlen, og alle, der er på jorden, om at lade det regne ned fra Din barmhjertigheds himmel og Din milde medfølelses skyer med det, der vil glæde hjertet hos dem af Dine tjenere, der har vendt sig til Dig og støttet Din sag.

Bevar Dine tjenere og Dine tjenerinder, o min Herre, mod tomme drømme og forfængelige indbildningers pile og giv dem med Din nådes hænder en drik af Din kundskabs blidt strømmende vande. Du er i sandhed Den Almægtige, Den Mest Ophøjede, Den Evigt Tilgivende, Den Mest Storsindede.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Beskyttelse (#8012)

O Gud, min Gud! Jeg har begivet mig bort fra mit hjem, medens jeg holder fast ved Din kærligheds reb, og har overgivet mig helt til Din omsorg og beskyttelse. Jeg anråber Dig ved Din magt, hvormed Du beskyttede Dine elskede mod de oprørske og de onde og mod enhver ubøjelig tyran og enhver forøver af ondt, der har forvildet sig bort fra Dig, om ved Din gavmildhed og Din nåde at bevare mig i sikkerhed. Lad mig da vende tilbage til mit hjem ved hjælp af Din styrke og Din magt.

Du er i sandhed Den Almægtige, Hjælpen i Fare, den Selvbestående.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Beskyttelse (#8013)

Bestem for mig, O min Herre, og for dem der tror på Dig det, der synes bedst for os i Dine øjne, som fremlagt i Moderbogen, thi i Din hånd holder Du den forudbestemte målestok for alle ting.

Dine gode gaver strømmer uophørligt over dem, der værdsætter Din kærlighed, og de underfulde tegn på Dine himmelske gaver skænkes i rigt mål til dem, der erkender Din guddommelige enhed.

Vi overgiver i Din varetægt alt, hvad Du har bestemt for os, og bønfalder Dig om at give os alt det gode, der omfattes af Din kundskab.

Beskyt mig, o min Herre, imod alt ondt som Din alvidenhed opfatter, eftersom der ikke findes nogen kraft eller styrke undtagen hos Dig, ingen sejr undtagen fra Din nærværelse, og det alene tilkommer Dig at befale. Hvad Gud end har villet, det er blevet, og det, Han ikke har villet, skal ikke blive.

Der er ingen magt eller styrke undtagen hos Gud, Den Mest Ophøjede, Den Mægtigste.

-Báb
-----------------------
Beskyttelse (#8014)

Æret være Du, o Gud! Du er den Gud, der har levet før alt, der vil leve efter alt og vil vare ud over alt. Du er den Gud, der ved alt og er over alt. Du er den Gud, der handler barmhjertigt med alt, der dømmer mellem alt, og hvis fremsyn omfatter alt. Du er Gud min Herre, Du kender mit stade, Du bekræfter mit indre og ydre væsen.

Skænk Din tilgivelse til mig og til de troende, der har besvaret Din kalden. Vær Du min fyldestgørende hjælper mod ulykken fra hvem som helst der måtte ønske at påføre mig sorg eller ønske ondt over mig. Sandelig Du er Herren over alt skabt, Du er fyldestgørende for enhver, medens ingen kan være selvtilstrækkelig uden Dig.

-Báb
-----------------------
Beskyttelse (#8015)

I Guds Navn, Herren af overvældende majestæt, Den Almagtsfulde.

Helliget være Herren, kilden til herredømme er i Hans hånd. Han skaber, hvad Han end vil ved sit ord, der byder "Bliv", og det er. Ham har myndigheden forhen tilhørt, og hos Ham vil den forblive herefter. Han gør, hvem Han end ønsker det, sejrrig ved kraften i Hans bud. Han er i sandhed Den Magtfulde, Den Almægtige. Ham tilhører al ære og majestæt i åbenbaringens og skabelsens riger, og hvad der end er dem imellem. I sandhed, Han er den Stærke, Den Herligste. Fra evig tid har Han været Kilden til uovervindelig styrke og skal således forblive til evig tid. Han er i sandhed magtens og styrkens Herre. Alle himlens og jordens riger, og hvad der end er dem imellem, er Guds, og Hans magt står over alt. Alle himlens og jordens skatte og alt, hvad der er dem imellem, er Hans, og Hans beskyttelse omfatter alt. Han er Skaberen af himlen og jorden, og hvad der end er dem imellem, og Han er i sandhed et vidne om alt. Han er regnskabets Herre for alle, der bor i himlene og på jorden, og hvad der end er dem imellem, og i sandhed, Gud er hastig til at gøre regnskabet op. Han fastsætter målet tildelt alle, der er i himlene og på jorden, og hvad der end er dem imellem. Sandelig, Han er den Højeste Beskytter. Han holder i sin hånd nøglerne til himlen og jorden og til alt, hvad der end er dem imellem. Ud fra sit eget behag skænker Han sine gaver ved styrken i sit bud. Hans nåde omfatter sandelig alt, og Han er Den Alvidende.

Sig: Gud er fyldestgørende for mig; Han er Den Ene, der i sin hånd holder alle tings rige. VedH^p sine hærskarers styrke i himlen og på jorden, og hvad der end er dem imellem, beskytter Han enhver blandt sine tjenere, Han vil. Gud våger i sandhed over alt.

Uendelig ophøjet er Du, o Herre! Beskærm os mod det, der ligger foran os og bag ved os, oven over vore hoveder, på vor højre og på vor venstre side, under vore fødder og i alle andre retninger. I sandhed, Din beskyttelse af alt er ufejlbarlig!

-Báb
-----------------------
Beskyttelse (#8029)

O Gud, min Gud! Værn Dine betroede tjenere mod selvets og lidenskabens onder, beskyt dem med Din kærligheds årvågne øje mod al bitterhed, had og misundelse, skærm dem i Din omsorgs uindtagelige fæstning og gør dem, i sikkerhed for tvivlens pile, til manifesteringer af Dine herlige tegn, oplys deres ansigter med de funklende stråler, der kastes fra Din guddommelige enheds daggry, fryd deres hjerter med versene der er åbenbaret fra Dit hellige rige, styrk deres lænder med Din altbeherskende kraft, der kommer fra Din herligheds rige. Du er Den Mest Gavmilde, Beskytteren, Den Almægtige, Den Nådige.

‘Abdu’l-Bahá
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Beskyttelse (#8030)

O min Herre! Du ved, at folket er indkredset af smerte og ulykker og omgivet af lidelser og bekymring. Alle prøvelser rammer mennesket, og enhver alvorlig hjemsøgelse angriber det som angrebet fra en slange. Der er intet ly eller tilflugt for det undtagen under vingen af Din beskyttelse, bevarelse, bevogtning og varetægt. O Du den Barmhjertige! O min Herre! Gør din beskærmelse til min rustning, Din bevarelse til mit skjold, ydmyghed foran Din enheds dør til min vogter og Din varetægt og Dit forsvar til min fæstning og min bolig. Bevar mig mod selvets og begærets indskydelser og beskyt mig mod enhver sygdom, prøvelse, vanskelighed og pine.

I sandhed, Du er Beskytteren, Vogteren, Bevareren, Den Fyldestgørende, og sandelig, Du er Den Barmhjertige af de Barmhjertigste.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :