Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8154)

O Du uforlignelige Gud! O Du Kongerigets Herre! Disse sjæle er Din himmelske hær. Støt dem og gør dem sejrrige ved hjælp af den højeste forsamlings styrker, at enhver af dem kan blive som et regiment og erobre disse lande ved Guds kærlighed og oplysningen fra guddommelig lære.

O Gud! Vær Du deres støtte og deres hjælper, og i ødemarken, på bjerget, i dalen, i skovene, på sletterne og havene, vær Du deres fortrolige - at de kan opløfte deres stemmer ved rigets styrke og åndedraget fra Den Hellige Ånd!

I sandhed, Du er Den Magtfulde, Den Mægtige og Den Almægtige, og Du er Den Vise, Den Hørende og Den Seende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8155)

Den der begiver sig ud på en undervisningsrejse til et hvilket som helst sted skal på sin rejse i fremmede lande fremsige denne bøn dag og nat.

O Gud, min Gud! Du ser mig henrykket og draget mod Dit herlige rige, optændt af Din kærligheds ild blandt menneskene, en budbringer om Dit rige i disse vældige og udstrakte lande, adskilt fra alt undtagen Dig, i tillid til Dig, opgivende hvile og velvære, fjernt fra mit fædreland, en vandringsmand i disse egne, en fremmed sunket til jorden, ydmyg foran Din ophøjede tærskel, i underkastelse overfor Din almægtige herligheds himmel, idet jeg anråber Dig i nattens stilhed, og når dagen gryr, medens jeg bønfalder og påkalder Dig ved morgen og ved aftenstide om nådigt at hjælpe mig at tjene Din sag, udbrede Din lære og ophøje Dit ord overalt i østen og vesten.

O Herre! Styrk min ryg, lad mig af yderste evne tjene Dig og overlad mig ikke til mig selv, ensom og hjælpeløs i disse egne.

O Herre! Skænk mig samvær med Dig i min ensomhed og vær min ledsager i disse fremmede lande.

Sandelig, Du er Bekræfteren, for hvem Du end vil det, i hvad Du ønsker, og sandelig, Du er Den Almagtsfulde, Den Almægtige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8156)

Lad enhver, der rejser i forskellige egne for at undervise læse denne bøn over bjerg, ørken, land og hav.

O Gud! O Gud! Du ser min svaghed, ringhed og ydmyghed overfor Dine skabninger, alligevel har jeg stolet på Dig og har rejst mig for at fremme Din lære blandt Dine stærke tjenere i tillid til Din styrke og magt!

O Herre! Jeg er en vingeskudt fugl og ønsker at svæve i Dit grænseløse rum. Hvordan er det muligt for mig at gøre det undtagen ved Dit forsyn og Din nåde, Din bekræftelse og hjælp.

O Herre! Hav medlidenhed med min svaghed og styrk mig med Din kraft. O Herre! Hav medlidenhed med min afmagt og støt mig ved Din magt og højhed.

O Herre! Om åndedraget fra Den Hellige Ånd bestyrkede den svageste blandt skabninger, ville han opnå alt, hvad han higer efter og eje alt, hvad han ønsker. Du har sandelig hjulpet Dine tjenere i fortiden, og selv om de var de svageste af Dine skabninger, de ringeste af Dine tjenere og de mest uanselige blandt dem, der levede på jorden, så blev de gennem Din anerkendelse og magt stillet over de mest hædrede blandt Dit folk og de ædleste blandt menneskeslægten. Hvor de tidligere var som møl, blev de som kongelige falke, og hvor de før var som bække, blev de som have ved Din gave og barmhjertighed. Ved Din allerstørste nåde blev de stjerner, der skinner på ledelsens horisont, fugle der synger i udødelighedens rosenhaver, løver der brøler i kundskabs og visdoms skove, og hvaler der svømmer i livets oceaner.

I sandhed, Du er Den Milde, Den Magtfulde, Den Mægtige og Den Mest Barmhjertige af de barmhjertige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8157)

O Gud, min Gud! Du ser, hvordan tæt mørke indhyller alle egne, hvordan alle lande brænder med stridens flamme, og krigens og blodbadets ild raser i østen og vesten. Blodet flyder, legemer kastes til jorden, og afhuggede hoveder er faldet på slagmarkens støv.

O Herre! Hav medlidenhed med disse uvidende og betragt dem med tilgivelsens og forladelsens øje. Sluk denne ild, således at disse tætte skyer, der formørker horisonten, kan blive spredt, Virkelighedens Sol skinne frem med forsoningens stråler, dette voldsomme mørke blive fordrevet og fredens funklende lys kaste sin stråleglans på alle lande.

O Herre! Løft menneskene op fra dybet af hadets og fjendskabets hav og udfri dem af dette uigennemtrængelige mørke. Foren deres hjerter og glæd deres øjne med fredens og forsoningens lys. Frels dem fra krigs og blodsudgydelses afgrund og gør dem fri af fejltagelsens mørke. Fjern sløret fra deres øjne og oplys deres hjerter med ledelsens lys. Handl med dem efter Din milde barmhjertighed og medfølelse og ikke efter Din retfærdighed og vrede, der får de mægtiges lemmer til at skælve.

O Herre! Krige varer ved. Sorg og angst er vokset i styrke, og hver blomstrende egn er lagt øde.

O Herre! Hjerter er tunge og sjæle er nødstedte. Hav barmhjertighed med disse stakkels sjæle og overlad dem ikke til deres egne umådeholdne begær.

O Herre! Lad ydmyge og lydige sjæle stå frem i Dine lande med ansigter oplyst af ledelsens stråler, frigjort fra verden, medens de hylder Dit navn, lovpriser Dig og spreder duften af Din hellighed blandt menneskeslægten.

O Herre! Styrk deres rygge, giv deres lænder kraft og lyksaliggør deres hjerter med de mægtigste tegn på Din kærlighed.

O herre! I sandhed, de er svage, og Du er Den Magtfulde og Den Mægtige. De er magtesløse, og Du er Hjælperen og Den Barmhjertige.

O Herre! Oprørets hav bruser, og disse storme vil ikke blive stilnet undtagen ved Din uendelige nåde, der har omsluttet alle egne.

O Herre! I sandhed, menneskene er i lidenskabens afgrund, og intet kan frelse dem uden Dine uendelige nådegaver.

O Herre! Spred mørket fra det fordærvede begær og oplys hjerterne med Din kærligheds lampe, som inden længe vil oplyse alle lande. Bestyrk endvidere Dine elskede, der af kærlighed til Din skønhed forlod deres hjemland, deres familie og deres børn og er rejst til fremmede lande for at sprede Dine dufte og udbrede Din lære. Vær Du deres ledsager i deres ensomhed, deres hjælper i et fremmed land, den der fjerner deres sorger, deres trøster i ulykke. Vær Du en forfriskende drik for deres tørst, et helbredende lægemiddel for deres sygdomme og en lindring for deres hjerters brændende hede.

I sandhed, Du er Den Mest Gavmilde, Herren af rig nåde og i sandhed, Du er Den Medfølende og Den Barmhjertige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8158)

Den følgende bøn skal læsesdagligt af lærerne og vennerne.

O Du gode Herre! Priset være Du, at Du har vist os ledelsens brede vej, åbnet rigets døre og åbenbaret Dig gennem Virkelighedens Sol. Til de blinde har Du givet syn, de døve har Du skænket hørelse, Du har genoplivet de døde, Du har gjort de fattige rige, Du har vist de vildførte vejen, Du har ledet dem med tørre læber til ledelsens kildespring, Du har ladet den tørstende fisk nå virkelighedens hav, og Du har indbudt trækfuglene til nådens rosenhave.

O Du Almægtige! Vi er Dine tjenere og Dine fattige, vi er fjerne og higer efter Din tilstedeværelse, vi tørster efter vandet fra Din kilde, vi er syge og længes efter Din helbredelse.

Vi vandrer ad Din sti og har ikke noget mål eller håb undtagen udbredelse af Din vellugt, at alle sjæle må opløfte råbet, "O Gud, led os til den lige vej." Måtte deres øjne blive åbnet for at skue lyset, måtte de blive befriet for uvidenhedens mørke. Måtte de samles om Din ledelses lampe. Måtte enhver tomhændet modtage en andel. Måtte de forsømte blive Dine mysteriers fortrolige.

O Almægtige! Betragt os med barmhjertighedens blik. Skænk os himmelsk bekræftelse. Skænk os åndepustet fra Din Helligånd, at vi kan blive støttet i Din tjeneste og som strålende stjerner skinne i disse egne med Din ledelses lys.

Sandelig, Du er Den Magtfulde, Den Mægtige, Den Vise og Den Seende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8159)

Hver sjæl, som rejser gennem byerne og landsbyerne i disse stater og er optaget af at sprede Guds vellugte, bør læse denne bøn hver morgen.

O min Gud! O min Gud! Du ser mig i min ringhed og svaghed optaget af det største hverv, besluttet på at opløfte Dit ord blandt menneskemasserne og sprede Din lære blandt Dine folk.

Hvordan kan det lykkes for mig, medmindre Du støtter mig med åndepustet fra Helligånden, hjælper mig til sejr med hærskarerne fra Dit herlige kongerige og lader Dine bekræftelser strømme ned over mig, det eneste der kan forvandle en myg til en ørn, en vanddråbe til floder og have og et fnug til lys og sole?

O min Herre! Hjælp mig med Din sejrrige og virkningsfulde kraft, at min tunge må synge Din pris og lovprise Dine egenskaber blandt alle folkeslag og min sjæl strømme over af Din kærligheds og kundskabs vin.

Du er Den Almægtige og den der gør, hvad Du vil.
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8160)

Lad dem, der spreder Guds vellugte, fremsige denne bøn hver morgen.

O Herre, min Gud! Lovprisning og taksigelse være rettet til Dig fordi Du har ledet mig til rigets brede vej, ladet mig vandre ad denne lige og udstrakte sti, oplyst mit øje ved synet af stråleglansen fra Dit lys, vendt mit øre til tonerne fra Din helligheds fugle i mysteriernes rige og draget mit hjerte med Din kærlighed blandt de retfærdige.

O Herre! Bekræft mig med Helligånden, at jeg kan opløfte min stemme i Dit navn blandt nationerne og skænke de glade tidender om åbenbarelsen af Dit rige blandt menneskene.

O Herre! Jeg er svag, styrk mig ved Din kraft og magt. Min tunge svigter, lad mig tale til ihukommelse og lovprisning af Dig. Jeg er ringe, gør mig ære ved at give mig adgang til Dit rige. Jeg er fjern, lad mig nærme mig tærsklen for Din barmhjertighed. O Herre! Gør mig til en strålende lampe, en skinnende stjerne og et velsignet træ, smykket med frugter og grene, der overskygger alle disse egne. Sandelig, Du er Den Mægtige, Den Magtfulde og Den Uhindrede.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8161)

Den følgende bøn skal læses... hver dag.

O Gud! O Gud! Dette er en vingeskudt fugl, og dens flugt er meget langsom - hjælp den at den kan flyve mod lykkens og frelsens tinder, rette sin vingeflugt med den største glæde og fryd gennem hele det grænseløse rum, opløfte sin sang i Dit højeste navn i alle egnene, lyksaliggøre ørerne med denne kalden og få øjnene til at skinne ved synet af tegnene på ledelse.

O Herre! Jeg er ensom, alene og ringe. For mig findes der ingen støtte undtagen Dig og ingen hjælper uden Dig og ingen opretholder undtagen Dig. Bekræft mig i Din tjeneste, hjælp mig med Dine engles skarer, gør mig sejrrig under udbredelsen af Dit Ord, og lad mig udtrykke Din visdom blandt Dine skabninger. I sandhed, Du er de svages hjælper og forsvareren af de små, og Du er sandelig Den Magtfulde, Den Mægtige og Den Uhindrede.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8162)

Priset være Du, o min Gud! Disse er Dine tjenere, der er tiltrukket af Din barmhjertigheds dufte, optændte af den ild, der brænder i Din enheds træ, og hvis øjne er blevet oplyste ved at se stråleglansen fra lyset, der skinner på Din enheds Sinai.

O Herre! Løs deres tunger for at tale om Dig blandt Dit folk, lad dem gennem Din nåde og kærlighed udtrykke Din lovprisning, hjælp dem med Dine engleskarer, styrk deres lænder i Din tjeneste og gør dem til tegnene på Din ledelse blandt Dine skabninger.

I sandhed, Du er Den Almægtige, Den Mest Ophøjede, Den Evigt Tilgivende, Den Albarmhjertige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve (#8163)

De, der spreder Guds dufte, skal fremsige denne bøn hver morgen.

O Gud, min Gud! Du ser denne svage anråbe om himmelsk styrke, denne fattige hige efter Dine himmelske skatte, denne tørstige længes efter det evige livs kilde, denne hjemsøgte brænde efter Din lovede helbredelse gennem Din grænseløse barmhjertighed, som Du har bestemt for Dine udvalgte tjenere i Dit rige i det høje.

O Herre! Jeg har ingen hjælper undtagen Dig, ingen tilflugt uden Dig og ingen støtte undtagen Dig. Hjælp mig med Dine engle at sprede Dine hellige dufte og udbrede Din lære vidt blandt de udvalgte af Dine folk.

O min Herre! Lad mig være løsrevet fra alt andet end Dig, fastholde Din gavmildheds kjortelsøm, være fuldstændig hengiven mod Din tro, forblive fast og urokkelig i Din kærlighed og overholde hvad Du har foreskrevet i Din bog.

Sandelig, Du er Den Magtfulde, Den Mægtige og Den Almægtige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :