Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Åndelige Egenskaber
Åndelige Egenskaber (#8129)

Fra Din evigheds sødt duftende strømme giv mig at drikke, o min Gud, og af frugterne på Dit livets træ lad mig smage, o mit Håb! Af Din kærligheds krystalklare kilder lad mig drikke, o min Herlighed, og under skyggen af Dit evige forsyn lad mig bo, o mit lys! På Din nærheds enge i Dit nærvær lad mig strejfe om, o min Elskede, og ved Din barmhjertigheds trones højre side lad mig sidde, o min Længsel! Fra Din glædes duftende briser send et pust hen over mig, o mit Mål, og til højderne i Din virkeligheds paradis giv mig adgang, o min Tilbedte! Til Din enheds dues toner lad mig lytte, o Du strålende, og ved ånden i Din magt og Din styrke genopliv mig, o min Forsørger! I Din kærligheds ånd gør mig standhaftig, o min Hjælper, og på Din glædes vej gør mine trin faste, o min Skaber! I Din udødeligheds have, foran Dit åsyn lad mig for evigt dvæle, o Du som er barmhjertig imod mig, og sæt mig på Din herligheds sæde, o Du som jeg tilhører; til Din omsorgs himmel løft mig op, o min Livgiver, og til Din ledelses dagstjerne før mig, o Du som drager mig til Dig! Foran åbenbaringen af Din usynlige ånd byd mig være til stede, o Du som er min Oprindelse og mit højeste Ønske og til essensen af duften fra Din skønhed, som Du vil afsløre, lad mig vende tilbage, o Du som er min Gud! Magtfuld er Du til at gøre, hvad der behager Dig. Du er i sandhed Den Mest Ophøjede, Den Allerherligste, Den Allerhøjeste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8130)

Skab i mig et rent hjerte, o min Gud, og giv mig påny en rolig samvittighed, o mit Håb! Ved magtens ånd bestyrk Du mig i Din sag, o min højest Elskede, og ved Din herligheds lys åbenbar Din vej for mig, O Du målet for min længsel! Ved styrken i Din ophøjede magt løft mig op til Din helligheds himmel, o min tilværelses Kilde, og gennem Din evigheds briser glæd mig, o Du som er min Gud. Lad Dine evige toner ånde ro over mig, o min Ledsager, og lad Dit urgamle åsyns rigdomme frigøre mig fra alt undtagen Dig, o min Mester, og lad budskaberne om åbenbaringen af Dit inderste uforgængelige væsen bringe mig glæde, o Du, som er det mest åbenlyse af det åbenlyse og det mest skjulte af det skjulte!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8131)
Han er Den Nådige, den Algavmilde!

O Gud, min Gud! Din kalden har tiltrukket mig, og stemmen fra Din herligheds Pen har vækket mig. Din hellige talestrøm har henrykket mig, og Din inspirations vin har fortryllet mig. Du ser mig, o Herre, frigjort for alt undtagen Dig, medens jeg klynger mig til Din gavmildheds reb og anråber om Din nådes undere. Jeg beder Dig ved de evige bølgeslag fra Din kærlige omsorg og de skinnende lys fra Din milde gunst om at skænke det, der skal drage mig nær til Dig og berige mig i kraft af Din rigdom. Min tunge, min pen, mit hele væsen vidner om Din styrke, Din magt, Din nåde og Dit storsind, at Du er Gud, og at der er ingen Gud undtagen Dig, Den Magtfulde, Den Mægtige.

Jeg vidner i denne stund, o min Gud, om min hjælpeløshed og Dit herredømme, min svaghed og Din styrke. Jeg ved ikke hvad, der vil gavne mig eller skade mig; Du er sandelig Den Alvidende, Den Alvise. Bestem Du for mig, o Herre min Gud og min Mester det, der vil få mig til at føle mig tilfreds med Dit evige bud og gavne mig i enhver af Dine verdener. Du er i sandhed den Nådige, den Gavmilde.

Herre! Jag mig ikke bort fra Din rigdoms hav og Din barmhjertigheds himmel og bestem for mig det gode i denne verden og den hinsidige. I sandhed, Du er nådestolens Herre, tronsat i det højeste;

der er ingen anden Gud end Dig, Den Ene, Den Alvidende, Den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8132)

O min Herre! Lad Din skønhed være min føde og Din nærværelse min drik og Din glæde mit håb og lovprisning af Dig min gerning og ihukommelse af Dig min ledsager og Dit herredømmes magt min støtte og Din bolig mit hjem og mit opholdssted det sæde, Du har helliggjort for de begrænsninger, der er lagt på dem, der er lukket ude fra Dig som ved et slør.

Du er i sandhed Den Almægtige, Den Allerherligste, Den Mest Magtfulde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8133)

O min Gud, gavmildheds og barmhjertigheds Gud! Du er den konge, på hvis bud hele skabelsen er blevet kaldt til live; og Du er Den Ene Alnådige, der aldrig af sine tjeneres gerninger har ladet sig hindre i at vise sin nåde, ej heller har de tilbageholdt åbenbarelserne af Hans gavmildhed.

Lad denne tjener, derom bønfalder jeg Dig, opnå det, der er årsag til hans frelse i enhver af Dine verdener. Du er sandelig Den Almægtige, Den Mest Magtfulde, Den Alvidende, den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8134)

Han er den bønhørende Gud, den der besvarer bønner.

Ved Din herlighed, o du Elskede, Du der skænker lys til verden! Adskillelsens flammer har fortæret mig, og min egensindighed har smeltet mit hjerte. Jeg beder Dig, ved Dit Allerstørste Navn, o Du verdens Attrå og menneskehedens højt Elskede, om at udvirke at briserne fra Din inspiration må hjælpe min sjæl, at Din underfulde stemme må nå mit øre, at mine øjne må se Dine tegn og Dit lys, som det er åbenbaret i manifesteringen af Dine navne og egenskaber, o Du, der har alle ting i Dit greb.

Du ser, o Herre min Gud, Dine udvalgtes tårer, der fældes på grund af deres adskillelse fra Dig, og Dine hengivnes frygt i deres fjernhed fra Din Hellige Bolig. Ved Din magt der styrer alt, synligt som usynligt! Dine elskede bør fælde blodige tårer over det, der er overgået de trofaste, når de faldt i hænderne på de onde og på jordens undertrykkere. Du ser, o min Gud, hvordan de ugudelige har omringet Dine byer og Dine riger! Jeg beder Dig ved Dine budbringere og Dine udvalgte og ved Ham, hvorved Din guddommelige enheds banner er blevet plantet i Dine tjeneres midte, om at beskærme dem med Din gavmildhed. Du er sandelig Den Nådige, Den Algavmilde.

Og atter beder jeg Dig ved Dine blide nådestrømme og bølgerne i Din begunstigelses hav om at bestemme det for Dine helgener, der kan trøste deres øjne og berolige deres hjerter. Herre! Du ser ham, der knæler i længsel efter at rejse sig og tjene Dig, de døde der beder om evigt liv fra Dine gavers hav og inderligt ønsker at hæve sig til Din rigdoms himle, den fremmede der længes mod sit herligheds hjem under Din nådes tronhimmel, den søgende der i kraft af Din nåde iler til Din gavmildheds dør, synderen der vender sig mod tilgivelsens og forladelsens hav.

Ved Dit herredømme, o Du, som er forherliget i menneskers hjerter! Jeg har vendt mig til Dig og forsaget min egen vilje og attrå for at Din hellige vilje og Dit velbehag må herske i mig og lede mig i overensstemmelse med det, som Dit evige buds pen har bestemt for mig. Denne tjener, o Herre, vender sig i sin hjælpeløshed mod Din styrkes himmellegeme, iler i sin nedværdigelse til herlighedens daggry, attrår i sin armod Din nådes ocean. Jeg bønfalder Dig ved Din gunst og gavmildhed, vis ham ikke bort.

Du er sandelig Den Almægtige, Den Tilgivende, Den Medfølende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8135)

Forherliget er Du, o Herre min Gud! Jeg takker Dig for at Du har givet mig liv i Dine dage, og indgydt i mig Din kærlighed og Din viden. Jeg bønfalder Dig ved Dit navn, hvorved Din visdoms og Din ytrings prægtige perler blev bragt frem fra de af Dine tjeneres hjerter, som er Dig nær, og gennem hvilke dagstjernen for Dit navn, Det Medfølende, har kastet sin stråleglans på alle, der er i Din himmel og på Din jord, til ved Din gavmildhed og nåde at give mig Dine underfulde og skjulte nådegaver.

Disse er mit livs tidligste dage, o min Gud, som Du har kædet sammen med Dine egne dage. Nu da Du har skænket mig så stor en ære nægt mig da ikke det, som Du har forordnet for Dine udvalgte.

Jeg er, o min Gud, blot et lille frø, som Du har sået i Din kærligheds jord og fået til at skyde op ved Din nådes hånd. Dette frø bønfalder derfor i sit inderste væsen om Din barmhjertigheds vand og Din gavmildheds levende kilde. Nedsend over det, fra Din kærlige omsorgs himmel, det som vil få det til at blomstre under Din skygge og indenfor grænserne for Dine enemærker. Du er den, der vander hjerterne hos alle, der har anerkendt Dig med Dine rigelige strømme og kilden til Dine levende vande. Lovet være Gud verdenernes Herre.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8136)

Skænk mig, o min Gud, det fulde mål af Din kærlighed og Din glæde og lyksaliggør mit hjerte gennem dragelsen fra Dit strålende lys, o Du, som er det øverste tegn og Den Alforherligede. Send som et tegn på Din nåde Dine genoplivende briser ned over mig ved dag og ved nat, o gavmildheds Herre.

Ingen gerning har jeg gjort, o min Gud, der gør mig fortjent til at skue Dit ansigt, og jeg ved med sikkerhed, at skulle jeg leve så længe, som verden består, ville jeg ikke magte at udføre nogen gerning, der gjorde mig fortjent til denne gunst, eftersom stadet for en tjener altid må være for ringe til at give adgang til Dine hellige enemærker, med mindre Din gavmildhed skulle nå mig og Din ømme barmhjertighed omslutte mig og Din omsorg omfatte mig.

Al lovprisning til Dig, o Du, ved hvis side der ikke findes nogen anden Gud. Hjælp mig nådigt at stige op til Dig, at få skænket den ære at dvæle i Din nærhed og alene tale med Dig. Ingen Gud er der uden Dig.

I sandhed, skulle Du ønske at skænke velsignelse til en tjener, da ville Du fra hans hjertes rige slette enhver ond omtale eller tilbøjelighed undtagen omtale af Dig Selv; og skulle Du nedkalde ulykke over en tjener på grund af det hans hænder uretfærdigt har øvet for Dit ansigt, da ville Du prøve ham med goderne i denne verden og den næste, at han måtte blive grebet heraf og glemme ihukommelsen af Dig.

-Báb
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8137)

O Gud! Genopfrisk og glæd min ånd. Rens mit hjerte. Oplys mine evner. Jeg lægger alt, hvad mig angår, i Din hånd. Du er min Vejleder og min Tilflugt. Jeg vil ikke længere være bedrøvet og sorgfuld, jeg vil være en glad og lykkelig skabning. O Gud! Jeg vil ikke længere være fuld af uro, ej heller vil jeg lade bekymringer pine mig. Jeg vil ikke dvæle ved livets ubehagelige sider.

O Gud! Du er en bedre ven for mig end jeg er for mig selv. Jeg overgiver mig til Dig, o Herre.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8138)

O min Gud! O min Gud! Æret være Du fordi Du har bekræftet mig i erkendelsen af Din enhed, har draget mig til Dit enestående ord, optændt mig med ilden i Din kærlighed og beskæftiget mig med tale om Dig og med at tjene Dine venner og tjenerinder.

O Herre, hjælp mig at blive mild og ydmyg og styrk mig i at frigøre mig fra alt og holde fast ved sømmen af Din herligheds klædning, at mit hjerte må blive opfyldt af Din kærlighed og ikke efterlade plads for kærlighed til verden og afhængighed af dens goder.

O Gud! Helliggør mig for alt undtagen Dig, rens mig fra synders og overtrædelsers smuds og lad mig eje et åndeligt hjerte og en åndelig samvittighed.

I sandhed, Du er barmhjertig, og Du er, sandelig, Den Mest Gavmilde, hvis hjælp søges af alle mennesker.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8139)

O min Herre, O min Herre! Dette er en lampe, der er tændt ved Din kærligheds ild, og som blusser med den flamme, der er antændt i Din barmhjertigheds træ. O min Herre! Forøg dens lue, hede og flamme med den ild, der er tændt på Din manifestations Sinai. I sandhed, Du er Bekræfteren, Hjælperen, Den Magtfulde, Den Gavmilde, Den Elskende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8140)

O min Gud! O min Gud! Denne Din tjener er kommet Dig imøde, vandrer med lidenskab i Din kærligheds ørken, færdes på Din tjenestes sti i forventning om Dine gaver, i håb om Din gavmildhed, i tillid til Dit rige og beruset af Din gaves vin. O min Gud! Forøg ilden i hans hengivelse for Dig, bestandigheden i hans lovprisning af Dig, og heden i hans kærlighed til Dig.

Sandelig, Du er den Mest Gavmilde, Herren af rig nåde. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Tilgivende, Den Barmhjertige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8141)

O Gud, min Gud! Dette er Din lyksalige tjener, Din åndelige træl, der er draget Dig nær og har nærmet sig Din tilstedeværelse. Han har vendt sit ansigt til Dit, i erkendelse af Din enhed, bekender sig til Din helhed, og han har råbt Dit navn ud blandt nationerne og ledet folket til Din barmhjertigheds strømmende vande, o Du Mest gavmilde Herre! Til dem, der bad, har han givet dem at drikke af ledelsens bæger, der strømmer over med Din uendelige nådes vin.

O Herre, hjælp ham under alle forhold. Lad ham kende Dine velbevarede mysterier og lad Dine skjulte perler regne ned over ham. Gør ham til et banner, der bølger fra borgtinder i Din himmelske støttes vinde, gør ham til en kilde der springer med krystalklart vand.

O min tilgivende Herre! Oplys hjerterne med strålerne fra en lampe, der kaster sit lys vidt omkring og afslører alle tings virkelighed for dem blandt Dit folk, som Du gavmildt har begunstiget.

I sandhed, Du er Den Mægtige, Den Magtfulde, Beskytteren, Den Stærke, Den Godgørende! I sandhed, Du er al barmhjertigheds Herre.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8142)

O Gud, min Gud! Disse er Dine svage tjenere; de er Dine trofaste trælle og Dine tjenerinder, der har bøjet sig for Din ophøjede tale og ydmyget sig ved Din lysende Tærskel og båret vidnesbyrd om Din enhed, hvorved solen er blevet bragt til at skinne i sin middagshøjdes stråleglans. De har lyttet til den kalden, Du opløftede fra Dit skjulte rige, og med hjerter skælvende af kærlighed og lyksalighed har de besvaret Din kalden.

O Herre, lad det regne på dem med alle Din barmhjertigheds byger, lad alle Din nådes vande strømme over dem. Lad dem vokse som skønne planter i himlens have og få denne have til at blomstre ved hjælp af Dine gavers fulde og overstrømmende skyer og ved Din rige nådes dybe damme og bevar den grøn og prægtig til evig tid, altid frisk og glitrende og smuk.

Du er sandelig Den Mægtige, Den Ophøjede, Den Magtfulde, Han der alene forbliver uforandret i himlene og på jorden. Der er ingen anden Gud undtagen Dig, Herren af åbenbare vidnesbyrd og tegn.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8143)
Han er Gud!

O Gud, min Gud! Disse er tjenere, der er tiltrukket af Din helligheds dufte på Din dag, antændt af flammen der brænder i Dit hellige træ, der besvarer Din stemme, udtrykker Din lovprisning, er vækket af Din brise, bevæget af Dine milde vellugte, iagttager Dine tegn, forstår Dine vers, lytter til Dine ord, tror på Din åbenbaring og er forvisset om Din kærlighed. Deres øjne, o Herre, er fæstet på Din strålende herligheds rige og deres ansigter vendt mod Dit herredømme i det høje, deres hjerter banker af kærlighed til Din funklende og strålende skønhed, deres sjæle er opslugt af flammen i Din kærlighed, o Herre over denne verden og verdenen herefter, deres liv opflammes af heden i deres længsel efter Dig, og deres tårer strømmer for Din skyld.

Giv dem ly i Din varetægts og sikkerheds fæstning, bevar dem under Din årvågne omsorg, betragt dem med Dit forsyns og Din barmhjertigheds øjne, gør dem til tegnene på Din guddommelige enhed, der er åbenbar i alle egne, bannerne for Din magt der vejer over Din storheds boliger, de skinnende lamper der brænder ved hjælp af Din visdoms olie i Din ledelses kupler, fuglene i Din kundskabs have, der synger på de øverste grene i Dit beskyttende paradis og leviatanerne i Din gavmildheds hav, der ved Din højeste miskundhed kaster sig i dets bundløse dybder.

O Herre, min Gud! Ydmyge er disse Dine tjenere, ophøj dem i Dit rige i det høje, svage, styrk dem med Din enestående kraft, undertrykte, skænk dem Din ære i Dit allerhøjeste rige, fattige, gør dem rige i Dit store herredømme. Sørg Du da for alle de goder til dem, som Du har forudbestemt i Dine verdener, synlige som usynlige, begunstig dem i denne verden hernede, glæd deres hjerter med Din inspiration, o alle skabningers Herre! Oplys deres hjerter med Dine glade budskaber, der spredes fra Dit allerherligste stade, gør deres trin faste i Din største Pagt og styrk deres lænder i Dit urokkelige testamente gennem Din gavmildhed og lovede nåde, o Du Nådige og Barmhjertige. Du er i sandhed Den Nådige, Den Algavmilde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Åndelige Egenskaber (#8144)

O Du Forsørger! Du har ladet de sødmefulde dufte fra Helligånden blæse hen over vennerne i vesten, og med lyset fra guddommelig ledelse har Du oplyst den vestlige himmel. Du har fået dem, der engang var fjerne, til at drage Dig nær; Du har forvandlet fremmede til kærlige venner; Du har vækket dem, der sov; Du har gjort de ligegyldige opmærksomme.

O Du Forsørger! Hjælp disse ædle venner at vinde Dit velbehag og gør dem velgørende mod fremmede såvel som mod venner. Før dem ind i den verden der forbliver eviggt; skænk dem en andel af himmelsk nåde; lad dem blive sande bahá'íer, Gud hengivne; frels dem fra ydre efterligninger og gør dem fast forankrede i sandheden. Gør dem til rigets tegn og vidnesbyrd, lysende stjerner over dette nedre livs horisont. Lad dem blive en trøst og vederkvægelse for menneskeheden og fredens tjenere i verden. Lad dem begejstres af Din rådgivnings vin og giv, at de alle må betræde den vej, der er Dit bud.

O Du Forsørger! Det inderligste ønske for denne tjener ved Din tærskel er at se vennerne fra øst og vest i tæt forening; at se alle medlemmer af menneskesamfundet samlet i kærlighed i én eneste stor forsamling som enkelte vanddråber samlet i ét mægtigt hav, at se dem alle som fugle i én rosenhave, som perler fra ét hav, som blade på ét træ, som stråler fra én sol.

Du er Den Mægtige, Den Magtfulde, og Du er styrkens Gud, Den Almægtige, Den Altskuende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :