Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Преподаване
Преподаване (#3430)

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Името Ти, което никой не е признал както подобава, и чиято важност никоя душа не е проумяла; умолявам Те в името на Този, Който е Изворът на Твоето Откровение и Зората на Твоите знамения, да направиш сърцето ми хранилище на обичта към Теб и на спомена за Теб. Слей го тогава с най-великия Ти Океан, за да се излеят от него животворните води на Твоята мъдрост и кристалните потоци на Твоята прослава и възхвала.

Всяка част от тялото ми свидетелства за Твоето единство, а косите на главата ми говорят за силата на Твоята върховна власт и мощ. Изправил съм се с абсолютно себезаличаване и пълно себеотрицание пред дверите на Твоята милост, вкопчил съм се в крайчеца на Твоята доброта и съм насочил очи към хоризонта на даровете Ти.

Предопредели за мен, о, Боже мой, това, което подобава на величието на Твоята върховна власт и помогни ми чрез укрепващото Си милосърдие така да преподавам Твоето Дело, че мъртвите да излязат бързо от своите гробове и да се втурнат към Теб напълно вярвайки в Теб и насочавайки взор в блясъка на Твоето Дело и изгрева на Твоето Откровение.

Ти наистина си Най-силният, Всевишният, Всезнаещият, Премъдрият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Преподаване (#3431)

Слава Тебе, о, Господарю на света и Желание на народите, о, Ти, Който си проявен в Най-великото Име, чрез което бисерите на мъдростта и словото се появиха от черупките на великото море на Твоето познание, а небесата на божественото откровение бяха украсени със светлината от появата на светилото на Твоя образ.

Моля Те, в името на Словото, чрез което доказателството Ти сред Твоите създания бе завършено и Твоето свидетелство бе изпълнено сред слугите Ти, да укрепиш народа Си в това, чрез което ликът на Делото ще засияе в Твоето владение, знамената на Твоята власт ще бъдат побити сред слугите Ти и флаговете на Твоето ръководство ще бъдат издигнати навред из Твоите владения.

О, Господарю мой! Ти ги виждаш — вкопчили се във въжето на Твоето милосърдие и хванали се здраво за крайчеца на наметалото на Твоето благодеяние. Отреди за тях онова, което ще ги приближи до Теб и дръж ги настрана от всичко друго освен от Себе Си.

Моля Те, о, Ти, Царю на съществуванието и Покровителю на видимото и на невидимото, да направиш всеки, който се надигне да служи на Делото Ти, като море, движено от Твоето желание; като човек, пламтящ с огъня на Святото Ти Дърво, сияещо на небосклона на Твоята воля. Наистина Ти си Могъщият, Когото нито могъществото на целия свят, нито силата на народите могат да омаломощят. Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Несравнимия, Покровителя, Себесъщния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Преподаване (#3432)

О Боже, Ти, Който си Създателят на всички Проявления, Началото на всички Начала, Изворът на всички Откровения и Източникът на всички Светила! Свидетелствам, че чрез Твоето Име небосводът на разбирането бе украсен и океанът на словото бе разбушуван, и повелите на Твоето провидение бяха оповестени на последователите на всички религии.

Умолявам Те да ме обогатиш така, че да се освободя от всичко освен от Теб и да бъда независим от всекиго освен от Теб Самия. И излей над мен от облаците на Своята доброта онова, което ще ми е полезно във всеки свят на Твоите светове. Помогни ми чрез укрепващото Си милосърдие да служа на Твоето Дело сред слугите Ти така, че да проявявам онова, за което ще ме споменават, докато Твоето царство пребъде и господството Ти просъществува.

Това е Твоят слуга, о, Господарю мой, който се е обърнал с цялото си същество към хоризонта на Твоята доброта, океана на милосърдието Ти и небесата на Твоите дарове. Постъпи с мен тогава, както подобава на Твоето величие, на Твоята слава, на Твоята щедрост и на Твоето милосърдие.

Ти наистина си Богът на силата и властта, Който откликва на онези, които Му се молят. Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Преподаване (#3433)

О Боже мой, помагай на Твоя слуга да извисява Словото и да опровергава празнословието и лъжата, да установява истината, да разнася навред свещените стихове, да разкрива великолепието и да кара утринната светлина да грее в сърцата на праведните.

Ти си наистина Щедрият, Прощаващият.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Преподаване (#3434)

О Боже, Боже мой! Подкрепяй доверените Си слуги да имат любящи и нежни сърца. Помагай им да разнасят сред всички народи по земята пътеводната светлина, идваща от Небесната дружина. Наистина Ти си Силният, Властният, Могъщият, Всеподчиняващият, Вечнодаряващият. Наистина Ти си Щедрият, Благородният, Нежният, Най-добрият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Преподаване (#3435)

Ти ме виждаш, о, Боже мой, приведен скромно в поклон, смиряващ се пред Твоите заповеди, подчиняващ се на върховната Ти власт, тръпнещ пред мощта на господството Ти, бягащ от гнева Ти, молещ за Твоето милосърдие, уповаващ се на Твоето опрощение, треперещ от страхопочитание пред Твоето могъщество. Умолявам Те с трепетно сърце, с течащи сълзи и копнееща душа и напълно откъснат от всички неща, да направиш Твоите любими като лъчи светлина из Твоите царства и да подкрепиш Своите избрани слуги да възхваляват Словото Ти, така че лицата им да станат красиви и блестящи от великолепие, сърцата им да се изпълнят с тайнства и всяка душа да отхвърли греховното си бреме. И пази ги от нападателя, от този, който е станал безсрамен и сквернословен грешник.

Наистина Твоите любими са жадни, о, Господарю мой, води ги към извора на добротата и милосърдието. Наистина са гладни — изпрати над тях небесната Си трапеза. Наистина са голи — облечи ги в одеждите на учението и познанието.

Те са герои, о, Господарю мой — води ги към бойното поле. Водители са — направи така, че да говорят с доводи и доказателства. Свещенодействащи служители са — нека да подават чашата, преливаща от виното на увереността. О, Боже мой, направи ги пойни птици, пеещи в красиви градини; направи ги лъвове, лежащи в храсталака; китове, гмуркащи се в просторните дълбини.

Наистина Ти си Този с преизобилното милосърдие. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Властния, Вечнодаряващия.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :