Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Дълга задължителна молитва
Дълга задължителна молитва (#3322)
Средна задължителна молитва
*Казва се всеки ден, сутрин, по обед и вечер

Всеки, който желае да се помоли, нека измие ръцете си и докато се мие, рече:

Укрепи ръката ми, о, Боже мой, за да хване тя Твоята книга с такава твърдост, че земните сили да нямат никаква власт над нея. Пази я също да не се докосва до нищо, което не и` принадлежи. Ти наистина си Всемогъщият, Най-силният.

*И докато мие лицето си, нека рече:

Обърнал съм лицето си към Теб, о, Господи мой! Озари го със светлината на Своя лик. Закриляй го също така да не се обръща към никого освен към Теб.

*След туй нека се изправи и като се обърне към Киблето (Точката на преклонение, т. е. Бахджи в Ака), рече:

Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него. Негови са Царствата на Откровението и на сътворението. Той наистина изяви Този, Който е Източникът на Откровение, Който беседва на Синай, чрез Когото Върховният хоризонт засия и Лотосовото дърво, отвъд което не може да се премине, проговори и чрез Когото бе отправен призивът към всички, които са на небето и на земята: “Вижте, Всепритежаващият дойде! Земята и небето, славата и господството принадлежат на Бога, Господа на всички хора и Притежател на Престола във висините и на земята в низините!”

*След туй нека се преклони с ръце, положени на коленете и рече:

Въздигнат си Ти над моята възхвала и възхвалата на когото и да било освен мен, над моето описание и описанието на всички, които са на небето и които са на земята!

*След туй, като застане с широко отворени ръце, с длани, насочени към лицето, нека рече:

Не разочаровай, о, Боже мой, този, който с умоляващи пръсти се е вкопчил в крайчеца на милосърдието и великодушието Ти, о, Ти, Който си Най-милостивият от показващите милост!

*След туй нека седне и рече:

Свидетелствам за Твоето единство и Твоята неделимост и за това, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб. Ти наистина разкри Делото Си, изпълни Споразумението Си и отвори широко вратата на Своето милосърдие за всички небесни и земни обитатели. Блаженство и покой, приветствия и слава, нека прострат криле над Твоите обични, на които промените и превратностите на света не са попречили да се обърнат към Теб и които дадоха всичко от себе си в надеждата си да придобият това, което е в съгласие с Теб. Ти наистина си Вечнопрощаващият, Прещедрият.

Ако вместо дългия стих някой предпочете следните слова: “Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него, Помощта в беда, Себесъщния”, те са достатъчни. По същия начин, би било достатъчно, ако, когато е седнал, той предпочете да каже следните слова: “Свидетелствам за Твоето единство и Твоята неделимост, за това, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Дълга задължителна молитва (#3323)
Дълга задължителна молитва
*Казва се веднъж на двадесет и четири часа

*Всеки, който пожелае да каже тази молитва, нека стане и се обърне към Бога и както стои изправен на място, нека се обърне надясно и наляво, сякаш очаква милостта на своя Господ, Премилостивия, Състрадателния. След туй нека рече:

ОТи, Който си Господът на всички имена и Създателят на небесата! Умолявам Те в името на онези, които са Извори на незримата Ти Същност, Всевъзвишения, Всеславния, да превърнеш молитвата ми в огън, който да изгори завесите, откъснали ме от Твоята красота, и в светлина, която да ме отведе до океана на Твоето присъствие.

*След туй нека вдигне умолително ръце към Бога — благословен и въздигнат да е Той — и рече:

О, Ти, Желание на света и Възлюбен на народите! Ти ме виждаш обърнал се към Теб, освободил се от всякаква привързаност към всекиго освен към Теб, хванал се здраво за Твоето въже, чрез чието движение всичко сътворено бе събудено за нов живот. Аз съм Твой слуга, о, Господи мой, и синът на Твоя слуга. Виж ме готов да изпълня Твоята воля и Твоето желание и некопнеещ за нищо друго освен за Твоето благоразположение. Умолявам Те в името на Океана на Твоето милосърдие и Слънцето на Твоето великодушие да постъпиш с Твоя слуга така, както благоволиш и пожелаеш. В името на Твоето могъщество, което стои високо над всякакво споменаване и възхвала! Всичко разкрито от Теб, е желано от моето сърце и възлюбено от моята душа. О, Боже, Боже мой! Не обръщай внимание на надеждите ми и стореното от мен, а вместо това имай предвид Своята воля, обгърнала небесата и земята. Кълна се в Твоето Най-велико Име, о, Ти, Господи на всички народи! Аз съм желал единствено желаното от Теб и обичам единствено онова, което Ти обичаш.

*След туй нека коленичи и като опре чело в земята, рече:

Възвишен си Ти над описанието на всеки друг освен на Самия Теб и над разбирането на всеки освен на Теб.

*След туй нека стане и рече:

Превърни молитвата ми, о, Господи мой, в извор на животворна вода, чрез който да мога да живея дотогава, докато съществува Твоето господство и да мога да Те споменавам във всеки от Твоите светове.

*Нека отново вдигне умолително ръце и рече:

О, Ти, в раздялата от Който сърцата и душите се стопиха и чрез огъня на Чиято обич целият свят бе обхванат от пламъци! Умолявам Те в Твоето Име, чрез което си покорил всичко сътворено, да не ми отнемаш онова, което е с Теб, о, Ти, Който властваш над всички хора! Ти виждаш, о, Господи мой, този странник, забързал се към превъздигнатия си дом под покрова на Твоето величие и в подстъпите на Твоето милосърдие; този съгрешил — търсещ океана на Твоята прошка; този смирен — двореца на Твоята слава и това бедно създание — блясъка на Твоето богатство. Ти имаш власт да заповядваш всичко, що благоволиш. Свидетелствам, че Ти трябва да бъдеш възхваляван за стореното от Теб, че всички трябва да Ти се подчиняват в повеленото от Теб и че Ти трябва да останеш неограничен в Своята повеля.

*След туй нека вдигне ръце и повтори три пъти Най-великото Име. След туй нека се преклони, с ръце, положени на коленете, пред Бога — благословен и въздигнат да е Той — и рече:

Ти виждаш, о, Боже мой, как духът ми се раздвижи в крайниците и частите на тялото ми в стремежа си да Ти се преклони и в копнежа си да Те споменава и да Те възхвалява; как той свидетелства за това, за което свидетелства Езикът на Твоята заповед в царството на речта Ти и небето на Твоето познание. Обичам в това състояние, о, Господи мой, да прося от Теб всичко, което е в съгласие с Теб, за да мога да покажа своята бедност и да възвелича Твоята щедрост и Твоите богатства, да мога да заявя своята безпомощност и да проявя Твоята сила и Твоето могъщество.

*След туй нека се изправи и вдигне умолително ръце два пъти и рече:

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Прещедрия. Няма друг Бог освен Теб, Повелителя, в началото и в края. О, Боже, Боже мой! Прошката Ти ме насърчи и милостта Ти ми даде сили, зовът Ти ме събуди и великодушието Ти ме възправи и ме отведе при Теб. Кой иначе съм аз, че да смея да застана на портите на града на близостта до Теб или да обръщам лицето си към светлините, греещи от небето на Твоята воля? Ти виждаш, о, Господи мой, това грешно създание, хлопащо на вратата на Твоето милосърдие и тази мимолетна душа, търсеща реката на вечния живот от ръцете на Твоята щедрост. Твое винаги е било правото да заповядваш, о, Ти, Който си Господът на всички имена; а на мен приляга примирението и съзнателното подчинение на Твоята воля, о, Творецо на небесата!

*След туй нека вдигне три пъти ръце и рече:
По-велик Бог е от всички велики!

*След туй нека коленичи и като опре чело в земята, рече:

Твърде високо си Ти, та възхвалата на онези, които са приближени до Теб, да се въздигне до небето на близостта до Теб или птиците на сърцата на онези, които са ти предани, да достигнат до вратата на Твоята порта. Свидетелствам, че пречистен си Ти от всякакви качества и пресвят над всякакви имена. Няма друг Бог освен Теб, Превъздигнатия, Всеславния.

*След туй нека седне и рече:

Свидетелствам за това, за което свидетелстваха всички създания, Множеството във висините и обитателите на всевишния Рай, и зад тях самият Език на величието от Всеславния Хоризонт, че Ти си Бог, че няма друг Бог освен Теб и че Този, Който бе проявен, е Скритата тайна, Съкровеният символ, чрез Който буквите Б, Ъ, Д и И (Бъди) бяха свързани и вплетени в едно. Свидетелствам, че Той е Онзи, Чието име бе записано от Перото на Всевишния и Който бе споменат в Книгите на Бога, Господа на Престола в небесата и долу на земята.

*След туй нека застане прав и рече:

О, Господи на всичко сътворено и Притежателю на всички зрими и незрими неща! Ти виждаш сълзите ми и въздишките, които се изтръгват от гърдите ми, чуваш стенанията ми и плача ми и риданието на моето сърце. В името на Твоето могъщество! Моите прегрешения ми пречеха да се доближа до Теб и греховете ми ме държаха надалеч от двореца на Твоята святост. Обичта ти, о, Господи мой, ме обогати, а раздялата с Теб ме разруши и отдалечеността от Теб ме изгори. Умолявам Те, в името на стъпките Ти в тази пустиня и в името на словата: “Ето ме. Ето ме”, които Твоите избраници изрекоха в тази необятност, в името на повеите на Твоето Откровение и нежните ветрове на Зората на Твоето Проявление, да повелиш така, че да мога да се взирам в красотата Ти и да съблюдавам всичко, що е в Твоята Книга.

*След туй нека повтори три пъти Най-великото Име и като се преклони с ръце, положени на коленете, рече:

Хвала Тебе, о, Боже мой, за това, че ми помогна да Те споменавам и да Те възхвалявам; за това, че ми извести Този, Който е Изворът на Твоите знамения, накара ме да се преклоня пред Твоето Господство, да покажа смирение пред Твоята Божествена същност и да приема изреченото от Езика на Твоето величие.

*След туй нека се изправи и рече:

О, Боже, Боже мой! Гърбът ми е приведен под тежестта на греховете ми и нехайството ми ме погуби. Когато и да се замисля за своите прегрешения и Твоето великодушие, сърцето ми се стапя и кръвта във вените ми закипява. В името на Твоята Красота, о, Ти, Желание на света! Изчервявам се, когато река да вдигна лице към Теб и копнеещите ми ръце се срамуват да се протегнат към небето на Твоята благодат. Ти виждаш, о, Боже мой, как моите сълзи ми пречат да Те спомена и да възвелича Твоите добродетели, о, Ти, Господи на Престола в небесата и долу на земята! Умолявам Те в името на знаците на Твоето Царство и тайните на Твоето Господство да постъпиш с Твоите обични така, както подобава на Твоята щедрост, о, Господи на всичко сътворено и достойно за Твоето милосърдие, о, Царю на зримото и незримото!

*След туй нека повтори три пъти Най-великото Име и като коленичи с чело, опряно в земята, рече:

Хвала Тебе, о, Боже наш, за това, че ни изпрати онова, което ни приближава до Теб и ни дарява всяко добро нещо, спуснато от Теб в Твоите Книги и Твоите Писания. Закриляй ни, умоляваме Те, о, Господи мой, от силите на суетните приумици и безполезните въображения. Ти наистина си Могъщият, Всезнаещият.

*След туй нека вдигне глава, седне и рече:

Свидетелствам, о, Боже мой, за това, за което свидетелстваха Твоите Избраници и приемам това, което приеха обитателите на всевишния Рай и онези, които кръжаха около могъщия Ти Престол. Земното и небесното царство са Твои, о, Господи на световете!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :