Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Възхвала и благодарност
Възхвала и благодарност (#3331)

Всевъзхвален бъди, о, Боже мой, Ти, Който си Източникът на слава и величие, великолепие и чест, могъщество и власт, възвишеност и милост, страхопочитание и сила. Когото благоволиш, караш го да се приближи до Превеликия Океан и на когото пожелаеш, оказваш му честта да признае Твоето Прастаро Име. Никой от всички, които са на небето и на земята, не може да се противопостави на въздействието на Твоята върховна Воля. От незапомнени времена Ти си управлявал цялото сътворение и ще продължаваш да упражняваш во веки веков господството си над всички твари. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всевишния, Всесилния, Премъдрия.

Озари, о, Господи, лицата на Твоите слуги, за да могат да Те видят и пречисти сърцата им, за да могат да се обърнат към двора на Твоето небесно благоволение и да признаят Онзи, който е Проявление на Теб Самия и Зора на Твоята същност. Наистина Ти си Господарят на всички светове. Няма друг Бог освен Теб, Неограничения, Всеподчиняващия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Възхвала и благодарност (#3332)

В Името на Бога, Всевишния! Възхваляван и прославян си Ти, Господи, Боже Всемогъщи! Ти, пред Чиято мъдрост мъдрецът не устоява и се проваля, пред Чието знание ученият признава своето невежество, пред Чиято мощ силният онемощява, пред Чието богатство богатият свидетелства за своята бедност, пред Чиято светлина просветленият е обгърнат в мрак, към храма на Чието познание се обръща същността на всеки разум и около светилището на Чието присъствие кръжат душите на цялото човечество.

Как тогава бих могъл да възпявам и да разказвам за Твоята Същност, която мъдростта на мъдрия и познанието на учения не са успели да проумеят, след като никой човек не може да възпее това, което не разбира, нито да разказва за онова, което не може да достигне, а Ти от незапомнени времена си бил Недостижимият, Непонятният. Макар и да съм безсилен, за да се въздигна до небесата на Твоята слава и да се понеса из селенията на Твоето познание, аз мога поне да разказвам за Твоите знаци, които разкриват славните Ти дела.

В името на Славата Ти! О, Възлюбени на всички сърца, Ти, Който единствен можеш да успокоиш мъката от копнежа по Теб! Дори и всички небесни и земни обитатели да се обединят, те пак не ще успеят да възхвалят и най-незначителното от Твоите знамения, в което и чрез което Ти си разкрил Себе Си, а още повече пък да възхвалят свещеното Ти Слово — създателя на всички Твои знаци.

Всехвала и слава Тебе — Ти, за Когото всички неща свидетелстват, че Си единствен и че няма друг Бог освен Теб, Ти, Който от незапомнени времена си бил възвисен над всякакви образи и подобия и ще останеш същия во веки веков. Всички царе са просто Твои слуги и всички твари, зрими и незрими, са нищожни пред Теб. Няма друг Бог освен Теб, Милостивия, Могъщия, Всевишния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Възхвала и благодарност (#3333)

Възвеличено да бъде името Ти, о, Господи, Боже мой! Ти си Този, пред Когото се прекланят всички и Който не се прекланя пред никого, Който е Господар на всички и не е подчинен никому, Който познава всички и не е познат никому. Ти пожела да се разкриеш пред хората, затова чрез едничко слово, излязло от устата Ти, Ти вдъхна живот на всичко сътворено и създаде вселената. Няма друг Бог освен Теб, Създателя, Твореца, Всемогъщия, Най-силния.

Умолявам Те чрез същото слово, което грейна на небосклона на Твоята воля, да ми дадеш да отпия дълбоко от животворните води, чрез които Ти съживи сърцата на Твоите избраници и възкреси душите на онези, които Те обичат, за да мога по всяко време и при всякакви обстоятелства да обръщам лицето си изцяло към Теб.

Ти си Богът на могъществото, на великолепието и щедростта. Няма друг Бог освен Теб, Върховния Властелин, Всеславния, Всеведущия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Възхвала и благодарност (#3334)

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Благодаря Ти, че ми позволи да позная Твоето собствено Проявление и ме откъсна от Твоите врагове, разкри пред очите ми техните злодеяния и греховни дела през Твоите дни, отърси ме от всякаква привързаност към тях и ме накара да се обърна изцяло към Твоята милост и щедра благосклонност. Благодаря Ти също и за това, че изпрати над мен от облаците на Своята воля онова, което така ме пречисти от подмятанията на неверниците и намеците на заблудените, че аз насочих сърцето си твърдо към Теб и избягах от онези, които са отрекли светлината на Твоя образ. И отново Ти благодаря за това, че ми вдъхна сили да бъда непоколебим в любовта си към Теб, да изричам Твоята възхвала и да величая Твоите добродетели, че ми даде да пия от чашата на Твоята милост, която превъзхожда всичко зримо и незримо.

Ти си Всемогъщият, Всевишният, Всеславният, Вселюбещият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Възхвала и благодарност (#3335)

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Винаги, когато дръзна да Те спомена, съм затруднен поради възвишеността на Твоето положение и съкрушителното величие на мощта Ти. Защото ако Те прославях надлъж и нашир из Твоето владение и докато трае Твоето господство, бих открил, че моята възхвала към Теб подобава само на онези, които са като мен, които сами са Твои творения и са били създадени чрез силата на Твоята повеля и изваяни чрез мощта на волята Ти. И винаги, когато перото ми прославя някое от имената Ти, ми се струва, че сякаш чувам гласа на риданието му поради отдалечеността му от Теб и мога да позная вика му, породен от откъснатостта му от Теб Самия. Свидетелствам, че всичко освен Теб е просто Твое творение и лежи в дланта Ти. Приемането на всякакво действие или възхвала, извършени от Твоите създания, е доказателство за чудесата на Твоята милост и изобилна благосклонност и проява на Твоята щедрост и провидение.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в Най-великото Ти Име, чрез което Си отделил светлината от огъня и истината от отрицанието, да изпратиш на мен и на близките ми край мен доброто на този свят и на бъдния. Наспори ни с чудните Си дарове, които са скрити от човешките очи. Ти си наистина Създателят на цялото сътворение. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всеславния, Всевишния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Възхвала и благодарност (#3336)

Всяко великолепие и слава, о, Боже мой, и всяка власт, и светлина, и величие, и блясък да бъдат Твои. Ти даряваш с господство, когото поискаш и отнемаш го, от когото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всепритежаващия, Най-въздигнатия. Ти си Този, Който сътвори от празнотата вселената и всичко, което я обитава. Няма нищо, което да Те заслужава освен самия Теб, докато всички други освен Теб са като отхвърлени в Твоето свято присъствие и са като нищожества в сравнение със славата на собственото Ти Същество.

Не си и помислям да величая Твоите добродетели освен чрез онова, с което си възвеличил Себе Си в тежката Си Книга, където казваш “Ничие зрение не Го съзира, но Той съзира всичко. Той е Недоловимият, Всепроницателният.” Слава Тебе, о, Боже мой, наистина ничий ум или зрение, колкото и да са остри и проницателни, не могат някога да схванат същността и на най-незначителните от Твоите знаци. Наистина Ти си Бог, няма друг Бог освен Теб. Свидетелствам, че единствено Ти самият си едничкият израз на Своите качества, че възхвалата на никой освен на Теб, не може някога да достигне до светия Ти двор, нито пък могат Твоите качества някога да бъдат обхванати от някого освен от самия Теб. Слава Тебе, Ти си въздигнат над описанието на всеки освен на самия Теб, тъй като е извън човешкото понятие да възвеличи както подобава Твоите добродетели или да проумее съкровената реалност на Твоята Същност. Далеч от славата Ти е някоя от Твоите твари да Те описва или някой друг освен самия Теб някога да Те познае. Аз Те познах, о, Боже мой, поради това, че ти ми извести Себе Си, защото ако не бе ми разкрил Себе Си, аз нямаше да Те позная. Прекланям Ти се поради това, че ме призова при Себе Си, защото ако не бяха Твоите призиви, аз нямаше да Ти се прекланям.

-The Báb
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :